CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR
SI DE CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL
Incheiat astazi …………….
la ………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………, str. ………………………………….. nr. ……………………., bloc …………, scara ……….., etaj ………, apartament …….., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. ………………………………. din ……………………………, avand contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentata de ………………………, cu functia de …………………………, in calitate de prestator, pe de o parte, si
sau
1.1. D*) ………………………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) …………………………………………….. sector/judet ……………………………………………., fiul lui ……………………………………………. si al …………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. ………………….., eliberat de ………………………….., cod numeric personal ……………………………………………………………., in calitate de prestator, pe de o parte, si
1.2. S.C. …………………………………………………………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………, str. ………………………………………… nr. ……………, bloc ………., scara ……….., etaj ………, apartament ………., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………, sub nr. ………………. din ……………………………………, cod fiscal nr. …………………………… din ……………………….., avand contul nr. ………………………………………….., deschis la ………………………………………, reprezentata de ……………………….., cu functia de …………………….., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) …………………………………….., str. ……………………………… nr. …………….., bloc ……, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet …………………………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………. din …………………………….., a Tribunalului …………………………, codul fiscal nr. ……………………….. din ……………………, avand contul nr. …………………., deschis la ……………………….., reprezentata de ……………………., cu functia de ……………………….., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………, str. ……………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …….., etaj …….., apartament ………, sector/judet …………………………………………, posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ………………, eliberata de Primaria ………………………., codul fiscal nr. ………………………………… din ………………………., avand contul nr. ………………………………, deschis la …………………………………, reprezentata de …………………………………………………, cu functia de ……………………………………………………………………, in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. (numele si prenumele) …………………………………….. cu sediul in (localitatea) …………………………., str. ………………………………………… nr. ……….. bloc ……, scara …….., etaj ……., apartament …….., sector/judet …………………………….., posesorul autorizatiei nr. ………………………………………………. din ………………………….., eliberata de Primaria ………………………, codul fiscal nr. …………………… din ………………………….., avand contul nr. …………………………….. deschis la ………………………….. persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente, in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. D ……………………………………………………………….. domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………………….. nr. …….., bloc ….., scara ……., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. in (localitatea) ……………………….., sector/judet ……………………….., fiul lui …………………………….. si al ………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ………. numarul ………………….., eliberat de …………………………. la data de ………………….., cod numeric personal …………………., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de audit financiar si de certificare a bilantului contabil in baza Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin Legea nr. 42/1995, modificata ulterior, cu respectarea urmatoarelor clauze:
___________________
            *) Se mai inscrie, in plus, mentiunea: “… inscrisa in Tabloul Corpului Expertilor si Contabililor Autorizati din Romania cu certificat/carnet de membru nr. ……./………. (se anexeaza in xerocopie certificatul/carnetul de membru si chitanta de plata a cotizatiei anuale).
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul, in calitate de auditor, se obliga sa procedeze la examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar-contabile si la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii (bilant, cont de profit si pierdere inclusiv anexe).
2.2. In scopul ameliorarii calitatii si urmaririi informatiilor financiar-contabile, auditul se va aplica in cursul anului, la principaleIe sase conturi ale activitatii unitatii patrimoniale, si anume:
2.3. Opiniile auditorului*) cu privire la conturile anuale vor fi prezentate in “Raportul de audit” si se vor sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului, prezentate in anexe, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la:
2.4. Rezervele, precum si refuzul de certificare a conturilor vor fi, in prealabil, notificate conducerii societatii, cu aratarea motivelor si a marimii impactului asupra conturilor, cu mentionarea explicatiilor si/sau observatiilor primite.
___________________
       *) Opiniile auditorului pot fi prezentate in rapoarte intermediare pe fiecare ciclu – in cursul anului.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Prestatorul se obliga:
3.2. Beneficiarul se obliga:
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Lucrarile de audit financiar si de certificare a bilantului contabil se vor executa de:*)
4.2. Prezentul contract s-a. incheiat in ………..exemplare, .din care un exemplar ramane la beneficiar, un exemplar la prestator, iar un exemplar se depune la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala ……………….. .
PRESTATOR
BENEFICIAR
_______________
            *) In cazurile in care lucrarea se executa de o societate de expertiza, se inscriu toti expertii care participa la ea cu: numele si prenumele, domiciliul, telefonul si profesia, pentru fiecare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships