CONTRACT DE CONSIGNATIE
Incheiat astazi ………………..
la ………………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………. nr. ………………………, bloc ………….., scara ……………., etaj …………., apartament …….., judet/sector ……………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………………., avand contul nr. ………………………………………., deschis la …………………………………………, reprezentata de …………………………., cu functia de …………………, in calitate de consignatar, pe de o parte, si
1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………………………, str. …………………………. nr. ……………, bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judet ……………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………. din …………………………….., a Tribunalului ……………………….., codul fiscal nr. ………………………… din ……………….., avand contul nr. …………………. deschis la …………………………….., reprezentata de …………………………………, cu functia de ……………………, in calitate de consignant, pe de alta parte,
sau
1.2. D ………………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) …………………….. sector/judet ………………………., fiul lui …………………………………… si al ……………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………., eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………………………, in calitate de consignant, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de consignatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea bunurilor incredintate de consignant consignatarului, mentionate mai jos/in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, astfel:
Nr.
crt.
Denumirea
bunurilor
U/M
Pretul
cuvenit
consignantului
Valoarea
totala
Comisionul
cuvenit
consignatarului
Suma
cuvenita
consignantului
2.2. Bunurile sus-mentionate/din lista anexa sunt ale consignantului, si poate dispune de ele pana in ziua vanzarii lor.
2.3. Consignantul poate oricand relua si ridica toate sau o parte din bunurile incredintate consignatarului, fara nici un fel de preaviz, dar cu obligatia platii comisionului convenit.
III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de ………………………………………. si incepe sa curga de la data semnarii lui.
3.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor, dat in scris, in josul sau pe spatele acestuia.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Consignatarul achita consignantului suma ce i se cuvine, pe masura vanzarii bunurilor prevazute in prezentul contract/lista anexa, retinand direct comisionul ce i se cuvine1).
4.2. a)   Consignatarul poate efectua vanzari pe credit2) in urmatoarele conditii: ………………………….      ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
       b)  Plata sumelor incasate din rate se va face in urmatoarele conditii: ………………………………..      ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
       c)  Creantele rezultate din vanzarea pe credit a bunurilor date in consignatie, creanta pentru   pretul datorat apartine consignantului3) .
4.3. Consignatarul achita consignantului sumele care i se cuvin, pe baza de chitanta semnata de ambele parti, aceasta constituind dovada achitarii si, respectiv, incasarii acestora.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Consignatarul se obliga:
5.2. Consignantul se obliga:
VI. GARANTII
6.1. Consignatarul se obliga sa predea consignantului cambii sau orice alte garantii pentru asigurarea valorii bunurilor incredintate si a exercitarii indeplinirii indatoririlor contractuale fara ca prin aceasta sa se schimbe caracterele si efectele prezentului contract.
6.2. In caz de ridicare a bunurilor incredintate, consignantul poate pastra cambiile si celelalte garantii ce i-au fost incredintate pentru asigurarea platii pretului bunurilor ce se va constata ca au fost vandute sau lipsesc, a sumelor incasate si neremise de consignatar, precum si a daunelor cauzate.
VII. RASPUNDERI
7.1. In afara de pedepsele si sanctiunile prevazute de lege pentru neexecutarea totala sau partiala ori pentru executarea defectuoasa a clauzelor contractuale, partea in culpa este obligata sa plateasca daune-interese astfel: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………. .
7.2. Amanarile si tolerantele acordate consignatarului de catre consignant pentru predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor, precum si primirea de cambii sau alte garantii de catre consignant nu inlatura pedepsele sau sanctiunile prevazute de lege.
7.3. a)   In cazul in care, la expirarea termenului de ridicare a bunurilor, consignantul nu le ridica pe           cele ramase nevandute, este obligat la plata, pentru fiecare zi de intarziere, a unei penalitati de ….. % pe ……, consignatarul avand dreptul de a retine bunurile in contul creantei.
       b)  Daca creanta ajunge egala cu pretul bunurilor, acestea devin proprietatea consignatarului.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de …………………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
10.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………….. exemplare, din care ………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
CONSIGNATAR
CONSIGNANT
            NOTE:

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships