CONTRACT DE
CESIUNE DE PARTI SOCIALE
S.C. ………………………………………….
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
al ……………………………… sub nr. ……………….
Intre subsemnatii:
1.     (numele si prenumele) …………………………………………………. cetatean ………………………………….. nascut la data de ……………………….., in ………………………….. str. …………………………….. nr. …….., bloc ………, scara …………., etaj ……….., ap. ………., sector/judet ………… sex ………….. starea civila …………………….., posesorul ……………………….. seria …………. nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ……………….., cod numeric personal ……………………., in calitate de cedent, si
2.     (numele si prenumele) …………………………………………………. cetatean ………………………………… nascut la data de ………………………, in …………………………… str. …………………………………………. nr. …….., bloc ………, scara …………, etaj ……….., ap. ………., sector/judet …………. sex …………… starea civila ……………………., posesorul ……………………….. seria ………….. nr. ………………………, eliberat de ……………………… la data de ……………………, cod numeric personal …………………….., in calitate de cesionar,
sau
2.     S.C. ………………………………………………………………….., cu sediul in ……………………………………., str. …………………………………….. nr. ……….., bloc …………., scara ………, etaj ……….., ap. ……….., sector/judet ………………………………………………………………….. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………………… sub nr. ……………./………………../………………… din …………………., prin reprezentant (numele si prenumele) ……………………………………………….. domiciliat in ………………………………, str. …………………………………………. nr. ……….., bloc ………., etaj ………, scara ……….., ap. ………., sector/judet, in calitate de cesionar, a intervenit prezentul contract de cesiune de parti sociale, in urmatoarele conditii: Eu …………………………… cedez lui …………………………………./S.C. prin reprezentant, ……………… parti sociale in valoare nominala de ………………… lei fiecare, insumand ………………………………. lei pe care le detin la …………………………………, aport in numerar si declar, totodata, ca am primit de la cesionar contravaloarea partilor sociale cedate astazi, data autentificarii prezentului contract. Ca urmare a acestei cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. ……………………………….. inceteaza si nu mai am nici o pretentie, de nici o natura, fata de aceasta societate comerciala. Eu ……………………………………………………………. primesc de la ……………………………………………. cele …………………………… parti sociale in valoare nominala de …………………………….. lei fiecare, insumand ………………………….. lei pe care le detine la ……………………………… platindu-i acestuia contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract
sau
       S.C. ……………………………………………….., prin reprezentant, primeste de la ………………………….. cele ………………………… parti sociale in valoare nominala de ………………… lei fiecare, insumand ………………………….. lei pe care le detine la S.C. …………………………………….. platindu-i acestuia contravaloarea partilor sociale cedate, astazi, data autentificarii prezentului contract. Cesiunea partilor sociale s-a facut in baza hotararii Adunarii generale a asociatilor din ……….. . Redactat si editat in ……………………. exemplare la …………………… .
       S-au eliberat ………………….. exemplare.
CEDENT
CESIONAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships