CONTRACT DE CONT CURENT
Incheiat astazi …………………………
la …………………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………, str. …………………………….. nr. …………………….., bloc ……………, scara …………., etaj ……….., apartament ……….., judet/sector ……………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. ……………………. din ………………………………, cod fiscal nr. ………………………………….. din ………………………, avand contul nr. ……………………………………….. deschis la …………………………………………., reprezentata de ………………………, cu functia de …………………, in calitate de corentist prim, pe de o parte, si
1.2. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ………………………, str. ………………………………. nr. ……………………, bloc ……….., scara …………., etaj ……….., apartament ……….., judet/sector ……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. ……………………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………………. din ………………………, avand contul nr. ………………………………………… deschis la ……………………………………….., reprezentata de …………………, cu functia de …………………, in calitate de corentist secund, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de cont curent, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul compensarii reciproce il constituie stingerea datoriilor, cu creantele reflectate in contabilitatea partilor, pe baza prevederilor prezentului contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Partile au convenit ca durata operatiunii de compensare sa fie de ………………….. incepand cu data semnarii prezentului contract si pana la data de ………………………… .
3.2. Stingerea datoriilor cu creantele se va face la intervale de ………………………………….. pe baza actelor aditionale incheiate intre partile contractante.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Partile prezentului contract au obligatia sa-si transmita reciproc extrasele de cont si copii de pe documentele operatiunilor efectuate in contul celeilalte parti.
4.2. Partea debitoare are obligatia sa confirme sau sa infirme, dupa caz, soldurile extraselor de cont, in caz de infirmare partile urmand a se intruni prin imputerniciti pentru rezolvarea eventualelor litigii.
V. CLAUZE DE VALIDITATE
5.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
5.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
5.3. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
       Ex:                       obligatia vanzatorului de a livra produsele
                        obligatia cumparatorului de a plati pretul.
5.4. Faptul ca (una dintre parti) ………………………….. nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.
5.5. a)   Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul     contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.
       b)  Acordul prevazut la lit. a trebuie comunicat de cesionar in termen de ……………….. zile de la        data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a      consimtit cesiunea contractului.
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
sau
6.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin …………….. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ……………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VII. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune – interese in valoare de …………………………….., astfel: ………………………………………………………………………………………. .
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de …………………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
8.4. Prevederile privitoare la forta majora de la art. ………………… nu sunt exoneratoare de raspundere daca evenimentele imprevizibile si de neinlaturat determina costuri mai mari decat paguba efectiva.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ……………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
CORENTIST PRIM
CORENTIST SECUND

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships