CONTRACT DE DEPOZIT
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. …………………………………… nr. ………………….., bloc ……………., scara ……………., etaj …………., apartament ………, judet/sector ……………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………….. din ……………………………, avand contul nr. ……………………….. deschis la ………………………….., reprezentata de ……………………………….. cu functia de ……………………………………, in calitate de deponent, pe de o parte, si
sau
1.1. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. ……………………………. nr. …………, bloc …………, scara ……….., etaj …………, apartament ……….., sector/judet ……………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………. din ……………………………….. a Tribunalului …………………….., codul fiscal nr. …………………………. din …………………., avand contul nr. ……………….. deschis la ……………………………., reprezentata de ………………………….., cu functia de ………………….., in calitate de deponent, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………., posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………. eliberata de Primaria ………………………., codul fiscal nr. ………………………………… din ……………………….., avand contul nr. ………………………., deschis la ……………………….. reprezentata de …………………, cu functia de ……………………., in calitate de deponent, pe de o parte, si
sau
1.1. D ………………………………………………, domiciliat in ………………………………………………………………, str. ………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……………, sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. in (localitatea) ………………………., sector/judet ……………………, fiul lui ……………………………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………… nr. ……………………. eliberat de …………………………………., cod numeric personal ……………………………., in calitate de deponent, pe de o parte, si
1.2. Banca ………………………………………….. sucursala/filiala/agentia …………………………………………… cu sediul in ………………… str. …………………………… nr. ………, sectorul/judetul ………………………., reprezentata prin ………………………….. avand functia de …………………. si ……………………………… avand functia de …………………….. in calitate de depozitar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie urmatorul contract de depozit bancar, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Constituirea unui depozit in valoare de (in cifre si litere) ……………………………. lei/alta moneda.
2.2. Suma de mai sus se va inregistra in contul de depozit deschis de depozitar (banca), pe numele deponentului, prin depunere in numerar/ordin de plata, din contul sau indicat mai sus, in termen de …………………… de la incheierea si semnarea prezentului contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Depozitul se constituie pe termen de …………………………. incepand de la data incheierii si semnarii prezentului contract.
IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
4.1. La depozitul constituit, potrivit prevederilor prezentului contract, se va acorda de catre depozitar (banca) o dobanda de ……………….. % pe an.
4.2. Dobanda poate fi diminuata sau majorata de la data hotarata de Consiliul de administratie al bancii, in raport de fluctuatia pietei financiar-bancare si va fi adusa la cunostinta deponentului prin afisare la sediul acesteia/prin presa de larga difuzare.
sau
4.2. Dobanda stabilita de banca la data constituirii depozitului ramane neschimbata pana la terme-nul pentru care s-a constituit depozitul.
4.3. a)   In cazul desfiintarii depozitului inainte de expirarea termenului pentru care acesta a fost    constituit, se acorda dobanda la vedere practicata de banca in acel moment.
       b)  In situatia prevazuta la lit. a), banca este indreptatita sa recupereze din contul de             disponibilitati, precum si din valoarea initiala a depozitului, dupa caz, diferenta de dobanda          calculata in plus.
4.4. Dobanda se plateste de catre banca lunar/la expirarea termenului pentru care s-a constituit depozitul.
sau
4.4. Dobanda lunara neincasata pentru depozitul constituit potrivit prevederilor prezentului contract se pastreaza intr-un cont de disponibilitati separat, care este la dispozitia titularului si la care se acorda dobanda la vedere practicata de banca.
sau
4.4. Dobanda – se calculeaza lunar si se capitalizeaza.
4.5. In cazul in care, la expirarea termenului, deponentul nu a solicitat desfiintarea depozitului si nici nu s-a incheiat un act aditional de prorogare a termenului sau un nou contract de depozit, suma care face obiectul prezentului contract se considera un nou depozit, pe acelasi termen si in aceleasi conditii cu cel initial, a carui suma va fi egala cu:
a)       depozitul sus-mentionat – cu plata lunara a dobanzilor;
b)       depozitul sus-mentionat – la care se adauga dobanda aferenta – cu plata dobanzii la expirare.
V. LITIGII:
5.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
5.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
6.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
6.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
6.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………….. exemplare, din care ……………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
DEPONENT
DEPOZITAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships