CONTRACT DE DEPOZIT
IN DOCURI SI ANTREPOZITE
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ……………………………… nr. …………………., bloc ……………, scara ……………, etaj …………, apartament ……….., judet/sector …………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………, sub nr. …………………. din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………………. din ……………………., avand contul nr. …………………….., deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………….. cu functia de ………………………………….., in calitate de deponent, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………….., str. ………………………………….. nr. ………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………., posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ………………………., codul fiscal nr. …………………………. din …………………………., avand contul nr. ……………………………., deschis la …………………………., reprezentata de ……………………………, cu functia de …………………………., in calitate de deponent, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………………….., str. …………………………………. nr. ………, bloc ……………, scara ………….., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………, sub nr. ……………………… din ………………………………., cod fiscal nr. …………………… din ………………………….., avand contul nr. …………………….., deschis la ………………………, reprezentata de ……………………………………… cu functia de ………………………………….., in calitate de depozitar, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………………………., str. ……………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………, posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ………………………, codul fiscal nr. ………………………………… din …………………….., avand contul nr. …………………………., deschis la ……………………………., reprezentata de ………………………….., cu functia de ………………………., in calitate de depozitar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de depozit, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Deponentul incredinteaza depozitarului bunurile specificate in anexa, care face parte integranta din prezentul contract. Toate bunurile din anexa au fost descrise si estimate conform actului ……………………………………… pus la dispozitie de deponent, din care un exemplar a fost lasat depozitarului.
2.2. Depozitarul asigura pastrarea bunurilor in depozitul (proprietate/concesiune/detinut cu chirie etc.) situat in ………………………….. str. …………………………….. nr. ………, sectorul/judetul …………………. .
2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face la data de ………………………. pe baza de proces-verbal, care va face parte integranta din prezentul contract. In procesul-verbal se vor mentiona: denumirea si caracteristicile bunurilor; cantitatea, calitatea si modalitatile de ambalare a lor; pretul unitar si valoarea bunurilor; alte mentiuni (daca bunurile sunt perisabile sau neperisabile, termenul de garantie sau durata de pastrare si data ambalarii etc.) .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata depozitului este de …………. cu incepere de la data de ………….. si pana la data de …………… .
3.2. Durata depozitului este obligatorie pentru depozitar si facultativa pentru deponent, care isi poate retrage bunurile, la cerere, cu un preaviz de …………………….. zile.
IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
4.1. Pretul depozitarii este de …………………………. lei pe ………………… si va fi indexat lunar/trimestrial/ semestrial etc. in raport de ………………………………., aceasta urmand a face obiectul actului (actelor) aditional, separat, incheiat intre parti.
4.2. Plata pretului depozitarii se va face astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
4.3. Neplata pretului depozitarii la termenul convenit il autorizeaza pe depozitar sa calculeze si sa perceapa penalitati de intarziere de …………………… % pe …………………, calculate la valoarea pretului depozitarii, sa rezilieze contractul si sa ceara depozitarului sa-si ridice bunurile.
4.4. Pretul depozitarii ramane definitiv si irevocabil platit depozitarului chiar in cazul in care restituirea bunurilor se face inainte de implinirea termenului convenit pentru depozitare.
4.5. In caz de restituire a bunurilor, in cursul unei eventuale prelungiri tacite a duratei contractului, depozitarul nu va putea fi obligat sa le restituie decat in schimbul pretului convenit, in caz contrar, bunurile ramanand la depozitar drept amanet, pana la data efectuarii platii si se va ingriji de pastrarea lor.
4.6. Daca, in termen de doua luni de la data scadentei, deponentul nu plateste suma cuvenita depozitarului, acesta are dreptul sa ceara scoaterea la vanzare a bunurilor, conform prevederilor Codului civil.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Deponentul se obliga:
a)       sa plateasca la termenul convenit pretul depozitarii;
b)       sa ridice bunurile la termen sau oricand, la cererea sa, dupa preaviz;
c)       sa elibereze spatiile de depozitare la termenul stabilit prin contract sau in termen de ………………. dupa plata pretului, daca este in intarziere de plata.
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
          nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………, din prezentul contract;
          este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
          cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
          isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
          in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
6.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………….. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de …………………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII. NOTIFICARI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………….. exemplare, din care ………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
DEPONENT,
DEPOZITAR,

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships