CONTRACT DE CREDIT
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Banca ……………………………….. S.A., sucursala (filiala, agentia) ………………………………. cu sediul social in ………………………. str. ……………………………….. nr. ………, sector/judet ………………………, in baza imputernicirii Consiliului de administratie nr. ……………………. din ………………………………, reprezentata prin ……………………….. avand functia de …………………………… si ……………………….. avand functia de …………………………….., denumita in cuprinsul prezentului contract si „banca”, in calitate de imprumutator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………….. nr. ……………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………….., sub nr. ……………. din ………………………, cod fiscal nr. ………………………… din ……………………., avand contul nr. ……………………………….., deschis la ………………………, reprezentata de ……………………………, cu functia de …………………, in calitate de imprumutat, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia ……………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) ………………………………………………, str. …………………… nr. ………………, bloc ………….., scara ……….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judet …………………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. …………………. din ……………. a Tribunalului …………………….., codul fiscal nr. ……………………… din …………………………, avand contul nr. …………………., deschis la ………………………., reprezentata de ………………………………. cu functia de ……………………………., in calitate de imprumutat, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) …………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet …………………………., posesoarea autorizatiei nr. ………………….. din ……………….., eliberata de Primaria …………………………………, codul fiscal nr. …………………………. din …………………….., avand contul nr. …………………………… deschis la ……………………., reprezentata de ……………………………., cu functia de …………………. in calitate de imprumutat, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de credit, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Banca acorda imprumutatului un credit in valoare de ……………….. lei pe termen de …………………. in scopul ………………………… sub forma ……………………………… .
2.2. Creditul aprobat de Consiliul de administratie se afla la dispozitia imprumutatului, integral, la data semnarii prezentului contract.
sau
2.2. Creditul aprobat de Consiliul de administratie se pune la dispozitia imprumutatului, sub forma de limita de creditare trimestriala/semestriala, astfel:
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Creditul se acorda pe o perioada de ……………………… incepand cu data de ……………………. si pana la data de ……………………… .
3.2. Durata contractului poate fi prelungita prin act aditional.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Banca percepe pentru creditul acordat urmatoarele comisioane:
4.2. a)   Creditul se acorda cu o dobanda de …………. % pe an.
       b)  Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, banca poate indexa procentul de dobanda in           conformitate cu costul resurselor de creditare si cu dobanda de refinantare practicata de     Banca Nationala a Romaniei. Noul procent al dobanzii se comunica imprumutatului in scris, in       termen de …………………. zile de la aprobarea ei de Consiliul de administratie al bancii si se            aplica asupra soldului creditului existent la data modificarii dobanzii.
       c)  Dobanda calculata se incaseaza decadal/lunar de banca, cu prioritate, direct din contul de           disponibilitati, pe baza de nota contabila, eliberandu-se imprumutatului extrasul de cont la   care se anexeaza o copie a notei contabile.
V. RAMBURSAREA CREDITULUI
5.1. In cazul in care limita de credit care s-a stabilit pentru unul dintre trimestre/semestre este inferioara limitei aferente trimestrului anterior, banca poate esalona rambursarea diferentei dintre cele doua limite, cu ocazia analizei trimestriale/semestriale efectuate la imprumutat.
5.2. Esalonarea rambursarii va face obiectul unui act aditional la prezentul contract, iar termenele stabilite nu pot depasi ultima zi lucratoare a trimestrului urmator.
5.3. In cazul nerambursarii ratelor de credit la termenele stabilite prin grafic, banca este indreptatita sa treaca ratele la restanta in ziua urmatoare expirarii termenului si sa incaseze de la imprumutat o dobanda majorata cu ……………. puncte pe an.
5.4. Creditul poate fi rambursat, iar contractul poate fi reziliat de catre imprumutat si inainte de scadenta, integral sau partial, numai cu acceptul si in conditiile stabilite de banca.
VI. GARANTII
6.1. Imprumutatul garanteaza creditul cu*)
6.2. Garantiile sunt indivizibile pana la rambursarea integrala a creditului care face obiectul prezentului contract.
6.3. Prezentul contract intra in vigoare numai daca s-a transcris contractul de ipoteca in cartea funciara si daca a fost inregistrata la societatea de asigurare cesiunea dreptului la despagubiri in favoarea bancii, pentru bunurile ipotecate si gajate.
VII. DREPTURI ALE BANCII
7.1. Banca are dreptul sa anuleze sau sa reduca cuantumul creditului aprobat, in cazuri justificate, dupa expirarea unui preaviz de cel putin 5 zile, care se comunica, in scris, imprumutatului in urmatoarele situatii:
– in cazul inregistrarii de pierderi;
– in cazul furnizarii unor date nereale;
– in cazul derularii activitatii prin conturi deschise la alte banci.
7.2. Banca este in drept sa intrerupa, imediat, fara preaviz, utilizarea de catre imprumutat a creditului aprobat, in cazul in care:
7.3. Neplata ratelor si a dobanzilor aferente creditului acordat, precum si nerespectarea vreunei clauze a contractului dau, de asemenea, bancii dreptul sa retraga imediat creditul si dobanzile datorate din contul de disponibilitati al imprumutatului, iar atunci cand acest lucru nu este posibil se va trece la recuperarea debitului prin executare silita.
7.4. Banca nu preia riscul politic sau cel provocat de calamitati naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor pe care le prezinta imprumutatul.
VIII. OBLIGATIILE PARTILOR
8.1. Banca se obliga:
8.2. Imprumutatul se obliga:
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract, care are valoare de inscris autentic, precum si garantiile constituite de imprumutat constituie titlu executoriu, conform art. 56 din Legea bancara nr. 58/1998.
9.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
9.3. Prezentul contract s-a incheiat in ………… exemplare, din care ………………, astazi ……………….. ………………………………., data semnarii lui.
BANCA
IMPRUMUTATUL
____________
            *) In cazul in care garantia se realizeaza prin constituirea unei ipoteci, se va mentiona numarul contractului de ipoteca si numarul sub care este transcris in cartea funciara.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships