CONTRACT DE DONATIE*)
Incheiat astazi ……………….
la …………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judet …………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) …………………, sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………………… si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……………….. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………….., in calitate de donator, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………, str. …………………………………….. nr. …………, bloc ……., scara ……., etaj ………, apartament ……., sector/judet ……………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. in (localitatea) …………………., sector/judet ………………………, fiul lui …………………………………….. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. ………………….., eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………………, in calitate de donatar, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………., str. …………………………….. nr. ………, bloc …., scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet …………………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………. din ……………………….., a Tribunalului ………………………………., codul fiscal nr. ……………………………………. din ………………………, avand contul nr. ……………………………………………….., deschis la …………………………………. reprezentata de ……………………., cu functia de ……………………………., in calitate de donatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
____________________
            *) Donatia se face prin act autentic si este un act de liberalitate prin care donatorul da, irevocabil, un lucru.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a)   Eu donatorul, donez donatarului urmatoarele bunuri mobile:      ………………………………………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………………………………
       b)  Bunurile mobile donate au fost dobandite de mine, donatorul, prin …………………………… si le      evaluez la suma de ……………………………… lei, exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.
       c)  Eu, donatorul, declar ca bunurile mentionate la lit. a) au fost predate in folosinta donatarului la      data de ……………………, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu   donatarul.
2.2. Eu donatarul, declar ca primesc*) cu recunostinta donatia facuta de donator privind bunurile mobile mentionate si descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat in folosinta la data de ……………………., pe baza inscrisului sub semnatura privata mentionat mai sus.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ………………….. exemplare, la Biroul Notarului Public …………………… .
3.2. S-au eliberat partilor …… exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.
DONATAR
DONATOR
            NOTA
·         Substitutiile sau fideicomisele sunt prohibite (art. 803 Cod civil).
·         Este nula de drept orice dispozitie prin care donatarul va fi fost insarcinat sa conserve si sa transmita unui tert bunul care face obiectul donatiei (art. 803 Cod civil), cu exceptia cazului in care donatorul nu l-ar primi sau nu l-ar putea primi (art. 804 Cod Civil).
·         Donatia nu-l obliga pe donatar si nu produce nici un efect decat din ziua acceptarii.
·         Donatiile facute minorilor si interzisilor se accepta de parinte sau de catre tutore, iar cele facute surdomutului, care nu stie sa scrie, se accepta de acesta, dar numai daca este asistat de un curator special.
·         Donatia intre vii, pentru bunuri viitoare, este revocabila (art. 821 Cod civil).
·         Este nula orice donatie ce contine o conditie a carei indeplinire depinde numai de vointa donatorului sau daca s-a facut sub conditia de a satisface datorii ori servicii inexistente la data donatiei sau care nu erau mentionate in actul de donatie (art. 822 si 893 Cod civil).
·         In actul de donatie, donatorul poate stipula (numai in favoarea sa) intoarcerea bunurilor donate, atat in cazul in care donatarul cat si descendentii sai ar muri inaintea sa (art. 825 Cod civil).
·         Donatiunea de bunuri mobile este valabila numai atunci cand obiectele donate sunt inscrise intr-un act estimativ semnat de parti (art. 827 Cod civil).
·         Donatia intre vii se revoca prin neindeplinirea conditiilor sub care a fost facuta pentru nastere de copii dupa incheierea contractului de donatie si pentru ingratitudine. In acest din urma caz, daca donatarul a atentat la viata donatorului este culpabil de delicte, cruzimi si injurii grave fata de donator (art. 829 si 831 Cod Civil).
·         Revocarea de drept a donatiei nu se face niciodata pentru ingratitudine. Cererea de revocare pentru ingratitudine se poate face in termen de un an, din ziua comiterii faptei sau din ziua cand donatorul a cunoscut fapta. Revocarea pentru ingratitudine nu poate sa infirme instrainarile facute de donator, ipotecile sau alte sarcini reale cu care ar fi grevat bunul donat.
·         Donatiile prin acte intre vii, facute de persoane care nu au copii sau descendenti, in timpul incheierii lor – indiferent de valoare si de titlul sub care s-au efectuat – sunt revocate de drept, daca donatorul dobandeste un copil din casatorie sau din afara casatoriei (inclusiv daca a fost conceput in timpul donatiunii).
·         Prescriptia actiunii de revocare a donatiei se implineste dupa 30 de ani de la nasterea copilului (art. 840 Cod civil).
·         Donatiile nu pot depasi un anumit procent din totalitatea bunurilor detinute de donator, procent ce se va stabili in functie de numarul copiilor pe care acesta ii are sau de parinti (art. 841-843 Cod civil). In cazul in care donatia trece peste partea disponibila, se va reduce la aceasta parte (art. 847 Cod civil). Reductiunea se poate cere numai de mostenitorii rezervatari, mostenitorii acestora sau cei care infatiseaza drepturile lor (art. 848 Cod civil). Calculul si ordinea reductiunilor se face conform prevederilor art. 849 – 885 Cod civil.
_________________
            *) Acceptarea donatiei se poate face in actul de donatie sau printr-un act posterior, dar numai inainte de moartea donatorului, caz in care donatia nu produce efecte decat din ziua in care s-a comunicat donatorului actul de acceptare (art. 814 Cod civil).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships