CONTRACT DE DONATIE
Incheiat astazi …………
la …………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) ……………………………. sector/judet …………………………., fiul lui ……………………….. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………… nr. ……………………, eliberat de …………………, cod numeric personal ………………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… in (localitatea) ……………………….. sector/judet ……………………., fiul lui …………………………………… si al …………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………., eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………, in calitate de donatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Noi, donatorii, donam un numar de ……………………………. actiuni in valoare de ………………….. lei, corespunzatoare suprafetei de …………………………………………. ha, teren echivalent arabil, aflat in administrarea ……………………………………………., drept de proprietate reconstituit prin …………. nr. …………………… din ………………………………….., a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in conformitate cu prevederile art. 36 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Terenul l-am mostenit de la ………………………….. conform certificatului de mostenitor nr. …………………… din ……………………… eliberat de ……………………. .
2.2. Eu donatarul, declar ca primesc donatia facuta de donatori avand ca obiect actiunile in numar de ……………….. si in valoare de …………………………….., in conditiile prevazute de prezentul contract.
2.3. Taxele si onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract de donatie au fost suportate de donatar.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ……………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………………………. .
3.2. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.
DONATORI
DONATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships