CONTRACT DE DONATIE
Incheiat astazi ………….
la ……………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. in (localitatea) ………………………….. sector/judet …………………., fiul lui ……………………………….. si al ………………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………. nr. …………………………., eliberat de ……………………, cod numeric personal ………………………….., in calitate de donator, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………….….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) …………………….. sector/judet …………………., fiul lui ………………………………………. si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. …………………….., eliberat de ………………….., cod numeric personal ……………………………., si
1.2. D ………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………. in (localitatea) ……………………………… sector/judet …………….……, fiul lui …………………………….. si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………., nr. …………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………, in calitate de donatari, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a)   Eu donatorul, donez nepotilor mei ………………………………………………. cota indiviza de 1/2 din   dreptul meu de concesiune asupra locului de veci situat in Cimitirul ……………………………, amplasat in parcela ………………., fig. ………………………… poz. ……………………, avand ca vecini:            la Est ……………………………, la Nord ……………………………….., la Vest ………………………………,          la Sud …………………………….., in suprafata de ………………… mp, fara/cu constructie funerara       (cruce din ………………………………………………….) situata ………………………………………… .
       b)  Eu, donatorul, detin dreptul de concesiune asupra locului de veci descris mai sus, ca bun            propriu, in baza actului de concesiune nr. …………………. din ……………………………… eliberat de   Administratia Cimitirului ………………………………………. .
       c)  Eu, donatorul, declar ca sunt de acord ca pe crucea din …………………………….. aflata pe locul    de veci mentionat si descris mai sus, sa se inscrie si numele nepotilor mei, donatarii, carora le    impun sarcina sa amenajeze suprafata donata de …………… mp fara sa deranjeze mormantul        alaturat in care este inhumat …………………………………………. si sa se ingrijeasca de        intretinerea intregului loc de veci, in suprafata totala de ……. mp.
       d)  Taxele de concesiune aferente cotei-parti de …………… din locul de veci sunt achitate la zi de      mine, donatorul, urmand ca de azi, data autentificarii, sa fie suportate de donatari, care achita           si taxele cuvenite pentru intocmirea si autentificarea prezentului contract.
       e)  Evaluez donatia la suma de (in cifre si litere) ……………………, exclusiv in scopul stabilirii taxelor.
2.2. Noi donatarii primim cu recunostinta donatia facuta de donator privind cota indiviza de ………. din dreptul de concesiune asupra locului de veci mentionat si descris in prezentul contract, cu al carui continut ne declaram intru totul de acord.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ……………………………………. exemplare la Biroul Notarului Public ………………………………………………… .
3.2. S-au eliberat partilor …………… exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.
DONATOR
DONATARI

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships