CONTRACT DE DEPOZIT
Incheiat astazi ………………..
la ………………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………., domiciliat in ……………………………., str. …………………………….. nr. ………., bloc ……, scara ………, etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………….. in (localitatea) ……. sector/judet ……………………… fiul lui ………………………………. si al …………………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………. nr. ……………………, eliberat de ………………………………, cod numeric personal …………………………………, in calitate de deponent, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………….., str. …………………………………….. nr. ………, bloc ………., scara …….., etaj ………, apartament ……, sector/judet ……………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………….. in (localitatea) …………… sector/judet …………………………………, fiul lui ……………………………. si al ………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ………………………, eliberat de …………., cod numeric personal ……………………… in calitate de depozitar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de depozit, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Deponentul incredinteaza depozitarului spre pastrare, cu titlu de depozit, bunurile prevazute in anexa nr. …………………………….. care face parte integranta din prezentul contract.
2.2. Depozitarul asigura pastrarea bunurilor in imobilul proprietate (inchiriat) situat in localitatea …………………………………………………….. str. ……………………. nr. ……….., bloc ……., scara …….., etaj ………., apartament …………, sector/judet …………………………… .
2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces-verbal, ce constituie parte integranta a prezentului contract pana la data de …………………………………. . Procesul-verbal de predare-primire va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de masura, cantitatea, calitatea, ambalajul si preturile, precum si mentiuni daca bunurile sunt sau nu perisabile ori alte mentiuni necesare identificarii lor.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata depozitarii bunurilor primite in depozit este de ………….. incepand de la data de ……………. pana la data de …………… .
3.2. La incheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe baza de proces-verbal de predare-primire care va contine datele prevazute la pct. 2.3 alin. 2.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul depozitarii este de …………………………………….. lei lunar, pe toata durata contractului si va fi indexat in functie de ………………………………………… pe baza de act aditional incheiat intre parti.
4.2. Plata pretului se va face depozitarului lunar, pana la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara/in termen de 5 zile de la implinirea duratei depozitarii.
V. CLAUZA PENALA
5.1. Neplata pretului la termenul stabilit il indreptateste pe depozitar sa perceapa o penalitate de intarziere de ………………. %, calculata asupra sumei neachitate.
VI. DREPTURI SI OBLIGATII
6.1. Depozitarul are urmatoarele obligatii:
a)       sa pastreze bunurile primite in depozit si sa ingrijeasca de ele asa cum se ingrijeste de bunurile sale;
b)       sa asigure integritatea bunurilor ce i s-au incredintat, sa ia masuri de prevenire a deteriorarii sau degradarii lor;
c)       sa nu foloseasca bunurile in interes personal;
d)       sa nu instraineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;
e)       sa ia masuri pentru asigurarea si garantarea secretului depozitului;
f)         sa restituie bunurile in starea in care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala deponentului.
6.2. Depozitarul are dreptul sa retina bunurile, in cazul in care deponentul nu le ridica la expirarea duratei prezentului contract, pana cand acesta achita depozitarului pretul convenit sau sumele ramase de plata.
6.3. Deponentul are urmatoarele obligatii:
a)       sa achite la termenul stabilit pretul convenit pentru depozitarea bunurilor;
b)       sa ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa;
c)       sa elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit.
6.4. Deponentul are dreptul sa solicite oricand restituirea bunurilor in starea in care au fost predate, in caz contrar are dreptul de a cere despagubiri.
VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII. NOTIFICARI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
8.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
9.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………. exemplare din care ………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
DEPONENT
DEPOZITAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships