CONTRACT DE DONATIE
Incheiat astazi …………..
la …………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judet ……………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. in (localitatea) ………………………, sector/judet ……………………………., fiul lui ………………………….. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………, eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. …………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ……………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. in (localitatea) ……………, sector/judet …………………………….., fiul lui ……………………………………. si al ……………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………. nr. …………………., eliberat de …………………………, cod numeric personal ……………………………., in calitate de donatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a)   Eu donatorul, donez donatarului apartamentul nr. …………. din blocul ………, scara …….., etajul   ……….., situat in localitatea …………………………………., sectorul/judetul ……………………………..,     compus din …………………… camere si dependinte, precum si dreptul de coproprietate in cota         indiviza de …… % din partile si dependintele comune ale imobilului, care prin natura si          destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor.
       b)  O data cu apartamentul se transmite donatarului si dreptul de folosinta asupra terenului    aferent locuintei in suprafata de …….. mp, adica cota indiviza de ……. % atribuit pentru toata           durata existentei constructiei.
       c)  Eu, donatorul, imi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului descris mai sus.
       d)  Acest apartament a intrat in proprietatea mea astfel:      …………………………………………………………………………………………………………………………..      …………………………………………………………………………………………………………………………..      ………………………………………………………………………………………………………………………… .
       e)  Apartamentul care se doneaza este liber de orice sarcini si urmari de orice natura, nu a fost         scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, fiind in mod legal si continuu in     proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent. Eu, donatorul, garantez     pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
       f)   Impozitele si taxele aferente apartamentului, care face obiectul prezentului contract, sunt             achitate la zi de catre donator, asa cum rezulta din certificatul nr. ………………… din ……………… eliberat de …………….., urmand ca de astazi, data autentificarii sa treaca in sarcina         donatarului, care suporta plata taxelor si onorariul notarului public, pentru autentificarea         prezentului contract.
       g)  Transmiterea proprietatii asupra apartamentului se face astazi, data autentificarii contractului,       fara indeplinirea altei formalitati, donatarul urmand a dobandi si posesia apartamentului la             data decesului donatorului.
2.2. Evaluam prezenta donatie la ……………………. lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de timbru.
2.3. a)   Eu donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de ……………………………… avand ca          obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea sa, si sunt intru totul de acord cu prezentul     inscris.
       b)  Cunosc situatia juridica si de fapt a apartamentului, ca fiind cea descrisa mai sus de catre           donator si declar ca il scutesc pe acesta de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara si         ca inteleg sa-l dobandesc in aceste conditii si pe riscul meu ceea ce nu il exonereaza pe donator de raspunderea pentru evictiune.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, partile, potrivit prevederilor art. ……………. din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, declaram ca vom indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunii de publicitate imobiliara.
3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de …………………………………… exemplare, la Biroul Notarului Public ……………………………………….. .
3.3. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.
DONATOR
DONATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships