CONTRACT DE GAJ
Incheiat astazi ……………
la ……………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. in (localitatea) …………………………… sector/judet ………………………., fiul lui ……………………………. si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. ………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal ………………………………., in calitate de creditor gajist, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) …………………………. sector/judet …………………….., fiul lui ……………………………….. si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. …………………….. eliberat de …………….., cod numeric personal …………………., in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de gaj, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Creanta care se garanteaza de catre debitorul gajist consta in suma de ……………………… lei si o dobanda de ………………. % pe an, suma ce reprezinta imprumutul obtinut de la creditorul gajist, conform contractului de imprumut nr. ……………… din data de ………………….. .
2.2. Bunurile ce se dau in gaj creditorului gajist sunt cele mentionate in anexa semnata de parti, ce constituie parte integranta din prezentul contract, in valoare de ………………………….. lei si care sunt proprietatea debitorului gajist.
2.3. Bunurile vor fi pastrate in deplina siguranta fara ca creditorul gajist sa aiba dreptul de a le folosi sau de a dispune de ele.
2.4. In caz de neplata a imprumutului si a dobanzilor aferente pana la data de …………………………., creditorul gajist va putea cere judecatoriei ………………………………. incuviintarea prin ordonanta a vanzarii la licitatie a bunurilor, urmand ca din pretul obtinut sa fie acoperita datoria.
2.5. Partile au stabilit ca vanzarea, care va fi coordonata de executorul judecatoresc, sa se faca dupa darea anuntului publicitar in trei ziare de larga circulatie, cu termen de asteptare a virtualilor cumparatori – 5 zile lucratoare de la aparitia anuntului, dupa care bunurile se vor vinde celui care a oferit pretul cel mai mare.
III. LITIGII
3.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
       In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
4.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
4.4. Redactat si editat/dactilografiat in ………………… exemplare la ………………….. .
       S-au eliberat ………………… exemplare.
DEBITOR GAJIST
CREDITOR GAJIST

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships