CONTRACT DE IMPRUMUT
GARANTAT CU IPOTECA
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) …………………………. sector/judet ……………………………, fiul lui …………………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………………, in calitate de imprumutator, pe de o parte, si
1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) ………………………. sector/judet ……………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………., eliberat de ……………………………………., cod numeric personal …………………………, in calitate de imprumutat, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut garantat cu ipoteca, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. ………………………………. declar ca dau cu titlu de imprumut lui ………………………………. suma de …………………….. dolari S.U.A., reprezentand echivalentul a ………………………….. lei, calculat la cursul de schimb valutar de astazi ………………………….. 1 dolar S.U.A. = ………………………. lei.
2.2. Imprumutul se face in conditiile art. 1576 Cod civil, cu obligatia imprumutatului de a restitui integral suma imprumutata in dolari S.U.A., in ……………………… ani/luni de la semnarea prezentului contract.
2.3. Imprumutul se face cu o dobanda de ……………………% pe an, ce reprezinta dobanda acordata de Banca ………………………….. S.A. la depozit.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Imprumutatul declara ca a primit cu titlu de imprumut de la imprumutator suma de …………………. dolari S.U.A. reprezentand echivalentul a …………………………………………. lei, calculat la cursul de schimb valutar din data de ……………………………….. cand 1 dolar = ……………………………. lei.
3.2. Imprumutatul este de acord cu termenul si conditiile de rambursare a imprumutului prevazute in prezentul contract cu mentiunea ca se obliga sa restituie integral suma imprumutata in dolari S.U.A.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Imprumutul se acorda pe un termen de …………………………………….. ani/luni incepand de la data de ………………………. data autentificarii si pana la data de ……………………….. .
V. GARANTII SI RASPUNDERI
5.1. In vederea garantarii imprumutului, imprumutatul constituie in favoarea imprumutatorului o ipoteca conventionala asupra apartamentului nr. ………….. din blocul ………, scara …………….., etajul ………, situat in ………………………………………………… str. ………………………………………. nr. ………, compus in intregime din …………………… camere de locuit si dependinte, si este de acord cu inscrierea acestei ipoteci in Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare al Judecatoriei …………………………. .
5.2. Apartamentul este dobandit prin cumparare in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ……………………………/……………………………… de ………………………….., transcris sub nr. …………………../………………… de Judecatoria ……………………, de la ……………………. . Din contractul mentionat rezulta ca ……………………… a dobandit apartamentul, la randul sau, prin cumparare, in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ………………/………….. de ………………………, si transcris sub nr. ……………./……………… de Judecatoria …………………….. .
5.3. Pentru acest apartament sunt platite la zi taxele si impozitele de catre …………………………………, conform certificatului fiscal nr. ………………………./……………………. emis de Administratia financiara ……………………………. .
5.4. Imprumutatul cunoaste dispozitiile art. 292 Cod penal cu privire la fals in declaratii atunci cand declara ca apartamentul mai sus mentionat nu a trecut in proprietatea statului in baza vreunui act normativ, nu este instrainat, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia sa, de la data dobandirii si pana in prezent si nici nu este grevat de sarcini, astfel cum rezulta din certificatul nr. …………………../…………………. eliberat de Judecatoria ………………………………. .
5.5. Imprumutatul se obliga sa nu instraineze apartamentul si sa nu-l mai ipotecheze pana la plata integrala a acestui imprumut.
VI. LITIGII
6.1. Partile au convenit ca eventualele litigii, in cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, sa le defere instantei judecatoresti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. In cazul nerestituirii imprumutului la termenul stipulat in prezentul contract, imprumutatorul este in drept sa investeasca prezentul contract cu formula executorie fara somatie sau punere in intarziere si sa ceara executarea sa prin scoaterea la vanzare a imobilului, ce constituie garantie pentru acoperirea sumei imprumutate si a cheltuielilor de executare.
7.2. Imprumutatul convine sa se prezinte personal sau prin mandatar la Judecatoria ………………………
in vederea luarii inscriptiei ipotecare asupra imobilului ce-l aduce garantie.
7.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar si onorariul notarial sunt suportate de imprumutat.
7.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………….. exemplare, din care ………………… astazi, data semnarii lui.
IMPRUMUTATOR
IMPRUMUTAT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships