CONTRACT DE GAJ*)
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………., reprezentata de ………………………………………., cu functia de ………………………………….., in calitate de creditor gajist, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………., str. ……………………………. nr. ………………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ……………………….., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………….., reprezentata de ……………………………………, cu functia de ………………………………….., in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. ………………………….. nr. ………….., bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judet ……………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. …………….. din …………………… a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. ………………………… din ……………………, avand contul nr. …………….., deschis la ………………….., reprezentata de …………………………………………, cu functia de ……………………………., in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………………………, str. ………………………………… nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………., posesoarea autorizatiei nr. …………………. din ………………, eliberata de Primaria ……………………., codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., avand contul nr. …………., deschis la ………………………. reprezentata de …………, cu functia de …………….., in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,
sau
1.2. D …………………………………………………, domiciliat in ………………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………… in (localitatea) ………………… sector/judet …………………………, fiul lui ………………………………. si al ……………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ……………….., eliberat de …………………. cod numeric personal …………………………………, in calitate de debitor gajist, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de gaj, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Debitorul gajist garanteaza creanta de …………………., cu o dobanda de ………….. % pe …………… din momentul scadentei, suma primita cu titlu de ……………………………………………………… pentru …………………………………………………. potrivit cu ……………………………….. incheiat intre parti.
2.2. Garantia consta in bunurile care se dau in gaj de catre debitorul gajist si s-au luat in primire de creditorul gajist pe baza procesului-verbal-anexa, semnat de parti, care face parte integranta din prezentul contract.
2.3. Bunurile depuse in gaj sunt atestate cantitativ sau calitativ de expertul ……………………….., posesor al carnetului de expert nr. …………………… din …………………………………. eliberat de ……………………….. .
2.4. Bunurile mentionate in procesul-verbal anexat sunt proprietatea debitorului gajist.
2.5. Bunurile predate-primite ca gaj vor fi pastrate in deplina siguranta de creditorul gajist in …………………………. acesta neavand nici un drept de dispozitie asupra lor.
2.6. a)   In caz de neplata, pana la scadenta, adica pana la data de ……………………. integral, a    creditului garantat acordat de creditorul gajist, acesta poate cere instantei judecatoresti    incuviintarea vanzarii bunurilor gajate urmand ca din pretul obtinut sa se acopere datoria.
       b)  Partile au convenit ca, in acest caz, vanzarea sa fie coordonata de executorul judecatoresc,         publicandu-se anunturi publicitare in 3 ziare de circulatie, cu termen de asteptare a virtuali-lor          cumparatori ………………. zile libere de la data aparitiei anunturilor, dupa care bunurile gajate          vor fi vandute celui care a oferit pretul cel mai mare la licitatie.
III. FORTA MAJORA
3.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
3.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
3.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IV. LITIGII
4.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
V. CLAUZE FINALE
5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
5.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
5.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
5.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………….. exemplare, din care ……………………. astazi ……………………., data semnarii lui.
CREDITOR GAJIST
DEBITOR GAJIST
_______________
            *) Se autentifica de notarul public si se transcrie in registrul de publicitate mobiliara a judecatoriei competente, in termen de 5 zile de la semnare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships