CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA
(COMODAT – BUN IMOBIL)
Incheiat astazi ……………..
la ……………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ………………………………….., reprezentata de cei trei asociati ai sai,
a) D ………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ……………………………….. sector/judet ………………………., fiul lui ………………………… si al ……………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. …………………… eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………, si
b) D ………………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) …………………………………. sector/judet ……………………….., fiul lui ……………………… si al ……………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. …………………… eliberat de …………………….., cod numeric personal…………………………………, si
c) D ……………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) …………………………… sector/judet …………………………., fiul lui …………………………. si al ………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ……………………. eliberat de …………………, cod numeric personal……………………………, in calitate de comodatar, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………, str. ……………………………… nr. ………………………. bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………., sub nr. ………………….. din …………………………., cod fiscal nr. …………………….. din ………………………………, avand contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………….., reprezentata de ……………………………………….., cu functia de …………………………….., in calitate de comodant, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta), cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului, ………………………………………. camere, cu destinatia de ……………………………….., in suprafata de ………………………….. mp, cu acces la dependinte din apartamentul nr. ……………., situat in blocul ……………., scara …………….., etajul ………………, din …………………………., str. ……………………………. nr. ……………., apartament care nu este sechestrat sau urmarit. Imobilul ce formeaza obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil si a intrat in proprietatea comodantului prin …………………… nr. ……………………….. din ………………………………. transcris in Cartea funciara nr. ………………………………… din ……………………………………….., anexa la prezentul contract.
2.2. Comodatarul evalueaza folosinta apartamentului, la suma de ………………….. (…………………) lei, numai in scopul stabilirii taxei de timbru.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a)      sa ingrijeasca si sa conserve locuinta ca un bun proprietar;
b)      sa foloseasca locuinta conform destinatiei sale, determinata prin natura sa;
c)      sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale locuintei (cheltuieli de intretinere, energie electrica si termica, abonament telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului);
d)      sa predea locuinta libera si in buna stare, la data expirarii termenului contractului;
e)      raspunde daca locuinta se deterioreaza din vina sa.
3.2. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a)       sa predea spre folosinta comodatarului ………… camere din imobilul mai sus mentionat;
b)       sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale locuintei;
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta pe o perioada de …………………… ani, cu posibilitatea de prelungire pe perioade subsecvente.
4.2. Predarea locuintei va avea loc la data de …………………………., data la care incepe executarea contractului a carui durata se incheie la data de ……………………. .
4.3. Intre comodant si asociatul 1, 2 sau 3, exista un contract de inchiriere inregistrat sub nr. ………………………… din …………………….. la administratia financiara ……………………., contract incheiat in vederea folosirii acestui spatiu ca sediu al societatii comerciale ……………………… .
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
          nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la art./pct., din prezentul contract;
          isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
          in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
5.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VI. LITIGII
6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
7.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
7.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare din care …………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
COMODANT
COMODATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships