CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA
(COMODAT)
Incheiat astazi ……………… la …………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) …………………….. sector/judet ………………………….., fiul lui ……………………………….. si al ……………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal ……………………………, in calitate de comodant, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ……………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) ……………………….. sector/judet ……………………………, fiul lui ……………………………. si al ………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……., nr. …………………….. eliberat de …………………………., cod numeric personal …………………………………….., in calitate de comodatar, pe de alta parte,
sau
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. …………………………………… nr. ……………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. ………………….. din ……………………….., cod fiscal nr. ………………………….. din ………………………….., avand contul nr. …………………………………………., deschis la ……………………………………………….., reprezentata de ……………………….., cu functia de ……………………, in calitate de comodatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta (comodat), cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul acorda comodatarului, sub forma de imprumut urmatoarele bunuri: 1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2. Bunurile prevazute la punctul 2.1. se acorda de catre comodant comodatarului pe termen de …… ani/luni/zile2), adica pe perioada de la ………………………… pana la ……………………. in mod gratuit.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a)       sa conserve bunurile, adica sa se ingrijeasca de ele ca un bun proprietar;
b)       sa foloseasca bunurile conform destinatiei lor;
c)       sa restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului sau ori mostenitorilor sai.3)
3.2. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a)       sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunurile pana la termenul cuvenit;
b)       sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; 4)
c)       sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostinta comodatarului.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de …………………….. ani.
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ………………………………, data la care incepe executarea contractului a carui durata se incheie la data de …………………. . 5)
4.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitrar/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
          nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. …… din prezentul contract;
          este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
          cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
          isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
          in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
5.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………… nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de …………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului6) daca acesta nu a putut prevedea pericolul, daca nu a folosit bunurile contrar destinatiei si daca nu le-a restituit comodantului la termenul prevazut de prezentul contract. 7)
VII. NOTIFICARI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Prezentul contract s-a incheiat intr-un singur exemplar care ramane la comodant.
COMODANT
COMODATAR
            NOTE:
1.       Bunurile trebuie sa fie nefungibile si neconsumptibile. In mod exceptional, bunurile comsumptibile, potrivit naturii lor, pot fi considerate, prin vointa partilor, nefungibile. Bunurile pot fi mobile sau imobile (in masura in care imprumutul nu este interzis prin norme speciale sau permis numai in anumite conditii). Pot face obiectul contractului de comodat si bunurile publice, daca aceasta se justifica printr-un interes public.
2.       Momentul incheierii contractului de imprumut il constituie predarea efectiva a bunului, si nu momentul incheierii contractului in forma scrisa. Incheierea contractului numai in forma scrisa, neurmata de predarea bunului nu produce efecte juridice.
3.       Nestipularea obligatiei de restituire a lucrului imprumutat nu are nici o relevanta, deoarece conform art. 1576 Cod civil, obligatia de restituire este consecinta fireasca a contractului de imprumut care trebuie subintelesa, chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres. Este obligatorie remiterea materiala a bunului care poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.
4.       Rostul pretuirii lucrului imprumutat este nu numai stabilirea obligatiei de restituire, ci si fixarea echivalentului despagubirii prin acordul partilor (acest echivalent nu poate fi modificat de instanta decat daca partile au stipulat altfel).
5.       Obligatia comodatarului este de a restitui lucrul imprumutat in natura sa, inclusiv fructele. Compensatia opereaza numai cand obiectul datoriilor este constituit din lucruri fungibile. Daca comodatarul a suportat unele cheltuieli pentru conservarea lucrurilor, el va putea beneficia de un drept de retentie pana la restituirea cheltuielilor.
6.       Numai daca nu si-a luat riscurile, in asemenea situatii, asupra sa.
7.       Daca bunul este imprumutat mai multor persoane, raspunderea va fi solidara.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships