CONTRACT DE INTRETINERE
Incheiat astazi ……………….
la …………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) …………………………….. sector/judet ……………………………., fiul lui ……………………… si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………… nr. …………………….. eliberat de ……………………., cod numeric personal …………………………………………….., in calitate de intretinut si creditor al obligatiei de intretinere, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) …………………………….. sector/judet ……………………., fiul lui ……………………………….. si al ……………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………… nr. …………………… eliberat de ……………………………….., cod numeric personal ………………………………….., in calitate de intretinator/dobanditor si debitor al obligatiei de intretinere, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de intretinere cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Intretinutul declara ca transmite intretinatorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ……… din blocul …………………., scara ………, etajul ……., situat in str. ……………………………………. nr. ………………., apartament compus din …………………… camere de locuit si dependinte, impreuna cu dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor comune ale blocului, care, prin natura si destinatia lor, sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor.
2.2. Impreuna cu apartamentul se transmite si dreptul de folosinta asupra terenului aferent acestuia, in suprafata de ……………………….. mp, respectiv cota indiviza de ……………………….. % atribuita pe durata existentei constructiei.
2.3. Intretinutul, creditor al obligatiei de intretinere, isi rezerva dreptul de habitatie viagera asupra unei camere in suprafata de ……………………… mp cu acces la dependintele din apartamentul descris mai sus.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Intretinutul declara ca:
a)       a dobandit apartamentul in baza contractului de …………………… si a procesului-verbal de predare-primire nr. ……………./………………/…………………. din data de ……………………….., acte incheiate cu …………. transcrise sub nr. ……………/……………… de ………………………;
b)       declara pe proprie raspundere ca apartamentul mai sus mentionat este in intregime in proprietatea sa, nefiind instrainat sub nici o forma altei persoane, pana la data incheierii prezentului contract;
c)       este de acord cu dreptul de habitatie viagera asupra camerei in suprafata de ………………….. mp, cu acces la dependintele din apartamentul descris mai sus.
3.2. Intretinatorul se obliga:
a)       sa asigure intretinutului in schimbul apartamentului primit, un trai decent prin: prepararea hranei, procurarea de obiecte de imbracaminte si incaltaminte, medicamente, asigurarea asistentei medicale, efectuarea curateniei in locuinta etc.;
b)       sa suporte toate cheltuielile necesare la decesul intretinutului pentru inhumarea dupa datinele crestinesti.
IV. RASPUNDEREA PENTRU EVICTIUNE ASUPRA BUNULUI MOBIL
4.1. Creditorul declara sub sanctiunea art. 1337 Cod civil urmatoarele date despre apartament:
a)       nu este grevat de sarcini;
b)       nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica;
c)       este in proprietatea sa din ……………………… si pana in prezent, in mod legal si continuu;
d)       garanteaza pe debitorul obligatiei de intretinere impotriva oricaror evictiuni.
V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Partile sunt de acord cu prevederile prezentului contract si dobanditorul se obliga sa-i presteze intretinerea si cele necesare traiului, pe tot timpul vietii creditorului, fiind de acord cu dreptul de habitatie viagera rezervat de acesta asupra camerei in suprafata de ……………………….. mp, cu acces la dependintele apartamentului.
VI. PRETUL CONTRACTULUI
6.1. Pretul acestei instrainari il constituie intretinerea acordata de debitor pentru creditor pe tot restul vietii, precum si cheltuielile de inmormantare dupa moartea acestuia.
6.2. Intretinerea se va acorda in natura si in bani astfel:
a)       in natura, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar incalzirii locuintei, procurarea de obiecte de imbracaminte si incaltaminte, medicamente, asigurarea asistentei medicale, efectuarea curateniei in locuinta etc.;
b)       in bani, prin plata unei sume lunare care reprezinta ……………………………… din pensia minima pe care o primeste ………………………………., al carei cuantum se va majora in raport cu majorarile pe care le va suferi pensia la care ne raportam.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Taxele si impozitele catre stat, aferente apartamentului ce face obiectul prezentului contract de intretinere, sunt achitate la zi de creditor, astfel cum rezulta din certificatul nr. ……………………….. din ……………….. eliberat de ……………………., urmand ca de astazi, data autentificarii prezentului contract, sa treaca in sarcina dobanditorului, care suporta taxa de timbru judiciar si onorariul notarului public.
7.2. Partile au evaluat obligatia de intretinere la suma de …………………………….. lei pe luna, exclusiv pentru stabilirea taxei de timbru.
7.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………….. exemplare din care ………………… astazi ………….., data semnarii lui.
INTRETINUT/CREDITOR
al obligatiei de intretinere
DOBANDITOR/DEBITOR
al obligatiei de intretinere

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships