CONTRACT DE INTRETINERE
Incheiat astazi ………………..
la ………………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. in (localitatea) ……………………………. sector/judet …………………………, fiul lui …………………………. si al ……………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ……………………… eliberat de ……………., cod numeric personal …………………………………., in calitate de intretinut, pe de o parte, si
1.2. D ………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) …………………………… sector/judet ……………………………., fiul lui ……………………… si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. …………………… eliberat de ……………………….., cod numeric personal …………………………………….., in calitate de intretinator, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de intretinere cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI1)
2.1. Intretinutul transmite intretinatorului dreptul de proprietate asupra urmatoarelor valori si/sau bunuri …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. in scopul urmatoarelor prestatii in favoarea intretinutului/beneficiarul intretinerii (numele si prenumele, precum si domiciliul acestuia): 2) ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1 Obligatiile intretinutului sunt urmatoarele:
a)       sa transmita intretinatorului bunurile care constituie obiectul prezentului contract;
b)       sa garanteze ca bunurile transmise nu au fost scoase din circuitul civil, ramanand continuu in proprietatea sa si ca bunurile nu sunt grevate de sarcini sau servituti garantandu-l pe intre-tinator si impotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale, conf. art. 1337 din Cod civil.
3.2. Obligatiile intretinatorului sunt urmatoarele:
a)       sa accepte acordarea de intretinere intretinutului/beneficiarului intretinerii pe toata du-rata prezentului contract;
b)       sa primeasca in proprietate bunurile care fac obiectul acestui contract;
c)       sa acorde intretinutului o suma de bani echivalenta cu …………………………………………., in fiecare luna, in cazul in care executarea in natura a obligatiei nu va mai fi posibila.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de intretinere pe termen de ……………….. ani /pe durata nelimitata.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
6.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
6.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
6.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
INTRETINUT
INTRETINATOR
            NOTE:
1)       Pentru a-l delimita fata de contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere este necesara examinarea prestatiei principale in raport de valoarea bunului transmis, facand proportia intre pretul in bani si cel in natura. Unul dintre criteriile care deosebesc contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretine-re de contractul de renta viagera consta in aceea ca primul contine o obligatie de a face, iar cel de-al doilea o obligatie de a da. Succesorii debitorilor nu pot fi constransi sa indeplineasca obligatia de a face dupa cum nici creditorul nu poate fi silit de catre succesorii debitorului sa accepte oferta de indeplinire a obligatiei de intretinere de catre alta persoana, impotriva vointei creditorului.
2)       Procurarea si prepararea hranei; cumpararea de imbracaminte, incaltaminte, lenjerie – de pat si de corp; medicamente; ingrijiri medicale; efectuarea curateniei in locuinta si in curte; plata consumurilor de electricitate, apa, canal, combustibil etc.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships