CONTRACT DE IPOTECA
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul in ……………………………………………….., reprezentata legal prin …………………………………., domiciliat in ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judet/sector ……………, cu functia de ……………………, in baza imputernicirii nr. ……………………… din …………………………………, in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ………………………………….. nr. ………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………, sub nr. ……………………… din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………………….. din …………………………….., avand contul nr. …………………………………., deschis la ……………………………………, reprezentata de ……………………………………………, cu functia de ………………………………………………….., precum si
1.3. D ………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………… in (localitatea) …… sector/judet ………………………………., fiul lui …………………………………………… si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………., eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de debitori ipotecari, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de ipoteca, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin conventia de credit nr. ………………………./………………………., Banca ………………………………….. a acordat S.C. ………………………………………………… un credit revolving (plafon de lucru) in valoare de ………………………………………… rambursabili pana la data de ……………………………….. .
2.2. S.C. ……………………….. si ……………………… in calitate de giranti, sunt de acord sa garanteze restituirea creditului revolving (plafon de lucru), in conditiile din conventia de credit sus-mentionata, al carei continut se cunoaste, pana la concurenta sumei de ………………… cu terenul si imobilul situate in ……………………………………………………… .
2.3. Banca in calitate de creditor, prin ………………………………, in baza imputernicirii nr. ………………… din ……………………… declara ca accepta drept garantie pentru instituirea creditului revolving (plafon de lucru) acordat S.C. …………………………………. in valoare de …………………., terenul in suprafata de ………………………. mp si imobilul ………………………….. situate in ………………………., proprietatea S.C. ……………………. conform …………………………… autentificat sub nr. ……………… la …………….. si, respectiv, a ………….. si este de acord cu toate clauzele prevazute in acest contract.
III. GARANTII SI RASPUNDERI
3.1. Terenul si imobilul cu care se garanteaza nu sunt grevate de sarcini, servituti sau urmarite in vreun fel nu au mai fost si nu sunt ipotecate.
3.2. Terenul si imobilul au o valoare de ……………………… lei, conform Raportului de expertiza evaluare nr. ……………………….. din ………………………. .
3.3. Taxele si impozitele pentru terenul si imobilul ce formeaza obiectul prezentului contract de ipoteca sunt achitate la zi, astfel cum rezulta din certificatul fiscal eliberat de administratia financiara, ce constituie anexa la prezentul contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ……………………….. ani/luni/zile, incepand cu data de ……………………. pana la data de ………………. .
V. CLAUZE FINALE
5.1. Banca solicita, iar debitorii ipotecari se obliga ca pana la achitarea integrala a imprumutului acordat S.C. …………………………………………. sa nu instraineze terenul si imobilul care fac obiectul prezentului contract, sa nu le ipotecheze si sa nu le greveze de alte sarcini cu alte imprumuturi sau datorii.
5.2. Creditorul, declara ca renunta la cercetarea registrelor de inscriere si transcriere in conformitate cu art. 716 din Codul de procedura civila.
5.3. Partile contractante solicita expres judecatoriei inscrierea ipotecii de rangul I in Registrul de inscriptiuni imobiliare.
5.4. Taxele de autentificare, timbrul judiciar si onorariul notarial sunt suportate de debitorul S.C. ………………………….. .
5.5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………………… exemplare, din care ……………… astazi ……………………….., data semnarii lui.
CREDITOR IPOTECAR,
DEBITORI IPOTECARI,

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships