CONTRACT DE KNOW-HOW
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ………………………………………. nr. ……………., bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………., reprezentata de ……………………………….., cu functia de ………………………………………, cetatean …………………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………., in calitate de furnizor/cedent si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………………….. nr. ……………, bloc ……………., scara ………….., etaj ……….., apartament ……., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. ………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………….. din ………………….., avand contul nr. …………………………………………………, deschis la ……………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………, reprezentata de …………………………………, cu functia de ……………………………………………….., cetatean ……………………………………………….., posesor act de identitate/pasaport ………………………………………………., in calitate de beneficiar,
       au convenit sa incheie prezentul contract de know-how, in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract se considera a fi transmiterea de catre titular, beneficiarului a ………………… (se descrie procedeul tehnic care se transmite, precum si datele necesare punerii sale in aplicare si, in functie de vointa partilor, si asistenta tehnica necesara) .
2.2. De asemenea, titularul poate trimite specialisti sau sa primeasca personal de la beneficiar in vederea calificarii lui si sa furnizeze materialele necesare aplicarii tehnice sau procedeului transmis.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de ……… ani, incepand cu data de ……….. pana la data de ……… .
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Valoarea contractului este suma de ………………… lei/USD echivalenti in lei la data platii, calculati la cursul de referinta al BNR, emisa catre beneficiar de furnizor/cedent.
V. MODALITATI DE PLATA
5.1. Plata se va efectua prin …………………, la data de ………………… a fiecarei luni, pe toata durata desfasurarii contractului.
VI. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
6.1. Partile contractante au obligatia de a respecta prevederile prezentului contract si a le realiza la termenele stabilite, conform anexei la prezentul contract.
VII. ALTE CLAUZE
7.1. Locul executarii prezentului contract este la ……………………………………………………………………. .
7.2. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor ca urmare a aducerii la indeplinire a prezentului contract, potrivit angajamentului-anexa.
VIII. INVALIDAREA PARTIALA
8.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI
9.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
9.2. In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………. *).
X CESIUNEA CONTRACTULUI
10.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.
XI. FORTA MAJORA
11.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
11.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
XII. NOTIFICARI
12.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
12.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
12.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
12.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
13.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.
XIV. INCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
          nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……., din prezentul contract;
          este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
          cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
          isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
          in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
14.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
XV. CLAUZE FINALE
15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
15.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
15.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
15.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui. …..
FURNIZOR/CEDENT
BENEFICIAR,
__________________
            *) Ex.: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul.
Anexa
ANGAJAMENT
       Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din …………………… .
I. Obiect
1.       Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) ………………………………………………………………………… ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2.       Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
a)       situatia financiara;
b)       proiectele de afaceri;
c)       produsele nelivrate pietei;
d)       procesele de fabricatie;
e)       licentele sau brevetele de inventii;
f)         alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) ………………………….. .
3.       De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) …………………………………………………………………………………………….
II. Sfera circulatiei informatiilor
4.       (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………………………. poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
5.       Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………….. aproba in scris aceasta posibilitate.
6.       (numele/denumirea) …………………………………………………………………………………………………………. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
7.       Durata prezentului angajament este …………………………….., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
8.       Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
9.       Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a)       daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la …………………………;
b)       informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c)       dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d)       informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
e)       ………………………………………. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
V. Incetarea angajamentului
11     Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12     La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a incheiat in ………… exemplare, din care …………….., astazi …………… .
SEMNATURILE PARTILOR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships