CONTRACT DE LEASING1) IMOBILIAR
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………., str. ………………………………… nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. ……………. din …………………………………., cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………………, avand contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………., reprezentata de ………………………………., cu functia de ……………………………………………, cetatean …………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………………………, in calitate de locator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea)………………………, str. …………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. …………………. din …………………………………., cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………………., avand contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………, reprezentata de …………………………………, cu functia de ……………………………………, cetatean ………………………………………., posesor act de identitate/pasaport …………………………………………….., in calitate de utilizator, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………. din ………………………………….., a Tribunalului ……………………, codul fiscal nr. ………………………… din …………………………, avand contul nr. ……………………., deschis la ……………………………………, reprezentata de …………………., cu functia de …………………, in calitate de utilizator, pe de alta parte
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. …………………………… nr. …………., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………….. din ………………………………….., a Tribunalului ……………………, codul fiscal nr. ………………………… din …………………………, avand contul nr. ……………………., deschis la ……………………………………, reprezentata de …………………., cu functia de ……………………………., persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente, in calitate de utilizator, pe de alta parte,
sau
1.2. D ………………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) ………………………. sector/judet ……………………………., fiul lui …………………………… si al ……………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. …………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………, in calitate de utilizator, pe de alta parte
       au convenit sa incheie prezentul contract de leasing imobiliar, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesia, iar utilizatorul sa plateasca pretul si sa preia bunul imobil2) situat in ………………………. str. …………………… nr. ……………………………., sectorul/judetul ……………………………, impreuna cu terenul aferent, avand urmatoarele vecinatati:
a)       la Nord ………………………………………………………………………………………………………………..
b)       la Sud ………………………………………………………………………………………………………………….
c)       la Vest …………………………………………………………………………………………………………………
d)       la Est ………………………………………………………………………………………………………………… .
2.2. Predarea-primirea imobilului ce face obiectul prezentului contract se va face in baza unui proces-verbal parte integranta a contractului.
2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract va fi folosit pentru: ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. .
2.4. Cheltuielile legate de predarea-primirea imobilului vor fi suportate de ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
2.5. Locatorul are dreptul sa verifice la intervale de ……………………………………………….. starea imobilului si modul de folosire a lui, iar daca utilizatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale poate sa rezilieze, inainte de termen, contractul.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Termenul utilizarii imobilului in sistem leasing este de ….. ani3), incepand cu data de ……………………………………………….. si pana la data de ……………………………………………….. .
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Utilizatorul va plati locatorului, incepand cu data transmiterii folosintei imobilului care face obiectul prezentului contract, o redeventa in valoare de ……………………………………………….. lei, in rate lunare astfel: ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
4.2. Evolutia ratei inflatiei, care se inregistreaza ulterior incheierii prezentului contract, determina indexarea redeventei.
4.3. Neplata redeventei la termenele si in conditiile prevazute la pct. 4.1. si 4.2. atrage penalizari de ………… % pe zi de intarziere, calculate la valoarea redeventei restante.
4.4. In cazul in care, la expirarea prezentului contract, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara imobilul, locatorul trebuie sa ia in calcul varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a imobilului.
4.5. Dreptul de optiune constand din cumpararea imobilului se poate exercita pana la expirarea prezentului contract, cu acceptul locatorului, numai daca utilizatorul va formula o oferta de cumparare ferma si irevocabila.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Locatorul se obliga:
a)       sa transmita dreptul de folosinta si posesia bunului utilizat in sistem de leasing imobiliar;
b)       sa predea bunul la termenul prevazut in prezentul contract;
c)       sa respecte, la expirarea contractului, dreptul de optiune al utilizatorului, constand in posibilitatea de a solicita achizitionarea imobilului sau restituirea lui;
d)       sa-i garanteze utilizatorului folosinta linistita a imobilului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale.
5.2. Utilizatorul se obliga:
a)       sa preia in posesie si sa foloseasca bunul potrivit destinatiei sale;
b)       sa nu incheie un contract de sublocatiune privind bunul incredintat, fara acordul locatorului;
c)       sa efectueze plata ratelor de leasing in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in prezentul contract;
d)       sa execute la termen si in bune conditii toate reparatiile curente si capitale necesare mentinerii lui in stare de functionare;
e)       sa apere, in raporturile cu tertii, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la imobilul ce face obiectul prezentului contract;
f)         sa asigure imobilul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca primele de asigurare/sa preia contractul de asigurare de la locator;
g)       sa plateasca toate impozitele si taxele aferente, precum si utilitatile consumate (energie electrica si termica, gaze naturale, apa, canal si salubritate, taxe telefonice s.a.) ;
h)       sa predea locatorului imobilul in stare buna de folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau rezilierea prezentului contract, in cazul in care nu si-a exercitat dreptul la optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii.
VI. RASPUNDERI
6.1. In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca imobilul la data stabilita in prezentul contract, nu isi respecta obligatiile referitoare la efectuarea reparatiilor capitale si curente sau in situatia in care se afla in reorganizare ori lichidare judiciara, locatorul poate rezilia contractul, pretinzand daune-interese.
6.2. In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a ratelor de leasing doua luni consecutiv, locatorul are dreptul de a rezilia contractul, cu daune-interese.
6.3. Nerespectarea dreptului de optiune a utilizatorului obliga locatorul la plata unor daune egale cu valoarea contabila a redeventei ramasa de plata.
VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII. NOTIFICARI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
LOCATOR
UTILIZATOR
            NOTE
1.       Modelul, este orientativ, partile avand dreptul sa-si stabileasca drepturi si obligatii in raport de specific, in conformitate cu prevederile art. 969 Cod civil, cu exceptia clauzelor care definesc natura juridica a contractului.
2.       Se va face referire si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil care face obiectul contractului, precum si la teren, dupa caz.
3.       Contractul se incheie, potrivit legii, pentru cel putin un an.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships