CONTRACT DE LOCATIUNE DE AUTOVEHICULE
Incheiat astazi …………….
la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………, str. ………………………………. nr. ………………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………… din ………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la …………………., reprezentata de ………………………………………., cu functia de ………………………………….., in calitate de locator, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) ……………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet …………………….., posesoarea autorizatiei nr. …………………. din ……………., eliberata de Primaria ………………………., codul fiscal nr. …………………. din ………………….., avand contul nr. …………………., deschis la ……………………. reprezentata de ………………….., cu functia de ………….., in calitate de locator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. …………………………………… nr. ……………….., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din …………………….., avand contul nr. …………………………, deschis la ……………………., reprezentata de …………………………………….., cu functia de …………………………………., in calitate de locatar, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ……….., scara ………., etaj ………., apartament ………., sector/judet …………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………….. din ……………….. a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. ………………………. din …………………….., avand contul nr. ……………….., deschis la ………………….., reprezentata de ………………………………………, cu functia de ……………………………., in calitate de locatar, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) ……………………………………………, str. ………………………………. nr. ……….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet …………………….., posesoarea autorizatiei nr. …………………. din ………………, eliberata de Primaria …………………….., codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., avand contul nr. ……………., deschis la ……………………., reprezentata de ………………….., cu functia de ………….., in calitate de locatar, pe de alta parte,
sau
1.2. D ………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………………………….., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………. in (localitatea) ……………….. sector/judet …………………………, fiul lui ……………………………….. si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……. nr. …………………., eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………………, in calitate de locatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune de autovehicule, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI1)
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre locator locatarului a unui numar de ……………. autovehicule astfel:
a)       Autobuze/microbuze/limuzine pentru transport persoane:
1         ………………………………………………………………………………………………………………………….
2         ………………………………………………………………………………………………………………………….
3         ………………………………………………………………………………………………………………………….
4         ………………………………………………………………………………………………………………………….. in scopul …………………………………………….. pe traseele ………………………………………… .
b)       Vehicule tragatoare cu remorca/autobasculante/camioane/furgonete s.a.:
1         …………………………………………………………………………………………………………………………..
2         …………………………………………………………………………………………………………………………..
3         …………………………………………………………………………………………………………………………..
4         …………………………………………………………………………………………………………………………. etc.
       in scopul …………………………….. pe traseele …………………………………………………………. .
2.2. Locatorul, pe toata durata contractului isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovehiculelor inchiriate, care fac obiectul prezentului contract de locatiune, chiar daca efectueaza, din initiativa si pe cheltuiala sa, eventuale modificari, cu conditia ca acestea sa nu afecteze realizarea clauzelor sale.
2.3. Locatarul, pe intreaga durata a executarii prezentului contract:
a)    nu poate fi obligat sa restituie contravaloarea eventualelor imbunatatiri aduse sau eventualelor reparatii efectuate din initiativa locatarului si cu acceptul locatorului autovehiculelor inchiriate;
b)    nu va putea vinde, subinchiria sau dispune de autovehiculele puse la dispozitia sa decat in conditiile prevazute de prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de …………………………………… incepand din ziua semnarii.
3.2. Incepand din ziua semnarii prezentului contract, locatorul nu va mai putea incheia contracte, cu terte persoane, avand ca obiect autovehiculele mentionate la Cap. II decat daca, in termen de …………………. zile de la incheierea duratei prezentului contract, partile nu au incheiat un act aditional privitor la prelungirea lui.
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Locatorul are urmatoarele obligatii:
a)    sa puna la dispozitia locatarului, pentru efectuarea transporturilor in scopul prevazut la Cap. II, pe intreaga durata a contractului, numarul de autovehicule stabilit, care sa satisfaca cerintele standard pentru transporturile interne si internationale;
b)    sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, autovehiculele avariate grav, indiferent de locul unde se afla ele;
c)    sa asigure conditiile necesare ca soferii si ajutorii de soferi sa se prezinte, in toate imprejurarile, intr-o tinuta decenta si sa aiba o comportare civilizata fata de persoanele cu care vin in contact prin natura obligatiilor lor de serviciu;
d)    sa ia masuri ca sa determine efectuarea repararii eventualelor defectiuni aparute la autovehiculele care fac obiectul prezentului contract, in contul sau.
4.2. Locatarul are urmatoarele obligatii:
a)       sa suporte urmatoarele cheltuieli ocazionate de executarea prezentului contract astfel:
1.       primele de asigurare facultativa de raspundere civila auto incheiate cu valabilitate numai in afara teritoriului Romaniei („Cartea verde”) pentru toate autovehiculele puse la dispozitia locatarului, ce urmeaza a fi folosite in trafic international;
2.       taxele pentru eliberarea pasapoartelor si obtinerea vizelor de tranzit si a celor de intrare, pentru toti soferii si ajutorii de soferi afectati autovehiculelor folosite de locatar in trafic international;
b)       sa achite chiria autovehiculelor folosite la termenele stabilite.
V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Locatarul are obligatia ca pentru autovehiculele care ii vor fi puse la dispozitie de catre locator sa plateasca o chirie de ………………… pentru fiecare km parcurs de autovehiculele puse la dispozitie de acesta, de la garaj (locul de parcare) de unde pleaca acestea si pana la reintoarcerea in garaj (locul de parcare) in urmatoarele conditii:
a)    sumele se vor plati in lei,2) in contul deschis la banca locatorului;
b)    chiria datorata de locator se va plati astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
5.2. In afara sumelor pe care le plateste locatorului drept chirie, locatarul mai suporta:
a)       costul carburantilor consumati pe durata transporturilor efectuate la cererea sa;
b)       contravaloarea dotarilor suplimentare ce urmeaza a se face la cererea locatarului, dotari care sunt si raman in proprietatea locatarului;
c)       o diurna de deplasare de ………………. pe zi, pentru 24 de ore, precum si toate cheltuielile de cazare la hotel clasa a …………- a, a soferilor si ajutorilor de soferi 3).
5.3. Locatarul nu are nici un fel de raspundere pentru uzura (fizica si morala) a autovehiculelor si nici pentru deprecierea valorii lor.
VI. CLAUZA PENALA
6.1. Locatorul raspunde de neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, caz in care poate rezilia contractul dupa o prealabila notificare scrisa, si, ca urmare, locatorul:
a)       nu mai are dreptul la chiria si la celelalte categorii de varsaminte la care este obligat locatarul, din momentul neindeplinirii obligatiilor de catre locator;
b)       va plati o penalitate de 4) ………………….., daca incheie contracte cu terte persoane fizice sau juridice, cu activitate si trasee similare cu cele stabilite de parti, in conformitate cu prevederile prezentului contract;
c)       va plati o penalitate de 4) …………………, pentru fiecare zi de intarziere in punerea la dispozitie a autovehiculelor in conditiile prevazute de prezentul contract, schimbarea celor avariate sau neefectuarea remedierii defectiunilor;
d)       va plati eventuale daune-interese provocate locatarului din culpa sa.
6.2. Locatarul raspunde de neindeplinirea obligatiilor ce-i revin din prezentul contract, dupa o prealabila notificare scrisa, caz in care locatarul:
a)       nu va putea beneficia de serviciile la care s-a obligat locatorul prin prezentul contract;
b)       va plati o penalitate de ………………. % pentru fiecare zi de intarziere in plata chiriei la termenele prevazute de prezentul contract;
c)       va plati eventuale daune-interese provocate locatorului din culpa sa.
VII. CESIUNEA SI DIVIZAREA CONTRACTULUI
7.1. Nici una dintre partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile sale ce rezulta din acesta unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte.
7.2. Acordul scris se comunica cedentului in termen de …………………… de la data cand acesta a cerut cesionarului consimtamantul.
7.3. In cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus-aratat, se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului.
7.4. In cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nula sau va fi anulata, clauzele ramase valide isi vor produce, in continuare, efectele cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea declarata nula sau este anulata, contine o conditie esentiala pentru prezentul contract.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul cand oricare dintre parti:
a)       nu-si executa o obligatie considerata esentiala pentru acest contract. Prin „obligatie esentiala” partile inteleg:
1.       punerea la dispozitie a autovehiculelor;
2.       plata chiriei pentru folosirea lor;
3.       ………………………………………………………………………………………………………………………..;
4.       ………………………………………………………………………………………………………………………..;
b)       este declarata in incapacitate de plati sau in faliment, ori declanseaza procedura de lichidare, inainte de inceperea executarii prezentului contract;
c)       cesioneaza drepturile si obligatiile sale, prevazute in prezentul contract, fara a avea acordul celeilalte parti;
d)       isi incalca oricare dintre obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua incalcare a lor va atrage rezilierea contractului.
8.2. Partea care invoca incetarea prezentului contract are obligatia sa notifice celeilalte parti cauza de incetare a lui cu maximum ……… zile inainte de data la care aceasta urmeaza sa-si produca efectele.
8.3. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
8.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului.
IX. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
X. NOTIFICARI
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XI. LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
11.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………….. exemplare, din care ………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
LOCATOR
LOCATAR
            NOTE
1.       Clauzele sunt exemplificative, partile putand conveni si altfel.
2.       In cazul in care calculele se efectueaza intr-o alta moneda, se va face mentiunea „echivalenti in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii acestei plati”.
3.       In cazul deplasarilor in strainatate, sumele se trec in moneda convenita de parti cu mentiunea ca plata acestor chetuieli se datoreaza „pentru perioada de la iesirea si pana la intrarea in tara”.
4.       Sume fixe, stabilite de comun acord.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships