CONTRACT DE LOCATIUNE
Incheiat astazi ……………..
la ……………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. (numele si prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul in (localitatea) ………………….. judetul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., in calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce apartine …………………………………………. si
1.2. (numele si prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul in (localitatea) ………………….. judetul/sectorul ……………………………. str. ………………………………… nr. ………………, bloc …………, scara …….., etaj ……., ap. ….., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ………………………… nr. ……………………… eliberat(a) la data de …………………………. de ……………………… in calitate de chirias
       au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Primul, in calitate de (proprietar, administrator) …………………………………. inchiriaza, iar secundul, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta situata in (localitatea) …………………….. judetul/sectorul ……………………………. str. ……………………………. nr. …….., bloc ………., scara ………, etaj ……….., apartament …………..,
       compusa din …………. camere in suprafata de …………………………. (o camera ………………… mp,
       o camera ………….. mp etc.), dependinte in suprafata de ……………. mp (o baie ………………. mp,
       o bucatarie ………….. mp, …………………….. un wc ……………….. mp, o debara …………………. mp,
       o camara ………….. mp, o boxa ……………… mp, un hol ……………… mp, pod …………………… mp,
       pivnita ……………….. mp etc.) si ………………….. mp curte/gradina, din care ……………………… mp folositi in exclusivitate/comun.
2.2. Locuinta ce face obiectul prezentului contract de inchiriere va fi folosita de chirias si membrii sai de familie, ……………… sotie, ……………….. fiu, ……………….. fiica, etc.
2.3. Locuinta descrisa la pct. 2.1 s-a predat in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-primire incheiat intre proprietar/administrator si chirias, care face parte integranta din prezentul contract.
2.4. Termenul de inchiriere este de …………….. ani/luni, cu incepere de la data de ………………… si pana la data de ………….., la expirarea acestui termen, contractul putand fi reinnoit cu acordul partilor.
III. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Chiria aferenta locuintei inchiriate este lunara, in suma de (in cifre) …………………………… lei (adica ………………………….. lei) si este calculata in conformitate cu prevederile normelor legale.
3.2. Chiria se datoreaza incepand cu data de ……………………………… si se achita proprietarului contra chitanta/in contul sau nr. ……………………., deschis la Banca ………………………………………. pana la data de …………………………. a fiecarei luni, pentru luna in curs.
3.3. La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de ………………………. lei (adica …………………………………. lei), reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de (in cifre si litere) ………… luni.
3.4. Pe durata inchirierii, cuantumul chiriei se va putea modifica in urmatoarele situatii asupra carora partile convin:
a)       …………………………………………………………………………………………………………………………..
b)       …………………………………………………………………………………………………………………………..
c)       ………………………………………………………………………………………………………………………… etc.
3.5. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu cel putin 60 de zile inainte de termenul scadent de plata.
3.6. Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de ………………% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia in care suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Proprietarul are urmatoarele obligatii:
a)       sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b)       sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si in functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
c)       sa intretina in bune conditii: elementele structurii de rezistenta ale cladirii; elementele de constructii exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, holurile, coridoarele, subsolurile); sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.).
4.2. Chiriasul are urmatoarele obligatii:
a)       sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
b)       sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii. Daca persoanele care au produs degradarea nu au fost identificate, atunci cheltuielile de reparatii se suporta de catre cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
c)       sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata prezentului contract;
d)       sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si de curatenie si cu obiectele mentionate in procesul-verbal de predare-primire intocmit la preluarea in folosinta a locuintei.
V. REZILIEREA CONTRACTULUI{1)T
5.1. Contractul de inchiriere poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat:
a)       la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile, cu cel putin 60 de zile, inainte de data la care va avea loc rezilierea;
b)       la cererea proprietarului, atunci cand chiriasul:
          nu a achitat chiria cel putin (in cifre si litere) ……………………….. luni consecutiv;
          a provocat stricaciuni insemnate locuintei, cladirii in care este situata instalatiilor, precum si oricaror altor bunuri aferente lor sau daca instraineaza, fara drept, parti ale acestora;
          are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
          nu a respectat clauzele contractuale.
5.2. Chiriasul poate/nu poate subinchiria locuinta.
5.4. Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat preluarea contractului.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul contract de inchiriere este accesoriu la contractul de munca incheiat cu chiriasul. 2)
6.2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………………. exemplare, din care …………… astazi ……., data autentificarii.
PROPRIETAR
CHIRIAS
            NOTE:
1)       Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
          obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie care constituie obligatia acestuia;
          prevad raspunderea colectiva a chiriasilor, in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune cu exceptia celor ce sunt in sarcina proprietarului;
          impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
          exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin, potrivit dispozitiilor legale;
          autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
2)       Daca este cazul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships