CONTRACT DE MANAGEMENT
Incheiat astazi ……………
la ……………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. …………………………… nr. ………………………., bloc …………., scara ………………….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………….., sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………. din …………………………., avand contul nr. …………………………………………………., deschis la ………………………………………., reprezentata de ……………………………………….., cu functia de ……………………………., denumita, in continuare, societatea, pe de o parte si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………….., str. ………………………………………… nr. …………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ………………….., posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ………………, eliberata de Primaria ……………………….., codul fiscal nr. …………………………… din …………………………….., avand contul nr. ………………………………….., deschis la ………………………………., reprezentata de ……………………………………………, cu functia de…………………………………… denumita, in continuare, societatea, pe de o parte, si
1.2. D ………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet ………………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………… in (localitatea) ………………. sector/judet ………………., fiul lui …………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. ……………….,eliberat de ……………….., cod numeric personal ………………………….., denumit, in continuare, managerul, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Societatea incredinteaza managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de parti.
2.2. a)   Indicatorii de referinta, obiectivele si criteriile de performanta sunt prevazute in anexa si fac           parte integranta din prezentul contract fiind stabilite pe baza bilantului contabil incheiat la data    de …………………………………….. .
       b)  Indicatorii de referinta se stabilesc, in continuare, pe baza datelor fiecarui bilant anual, prin act      aditional.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ………………………………… ani.*)
3.2. In conditiile in care managerul isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, la expirarea termenului prevazut, partile pot conveni prelungirea acestuia.
IV. DREPTURI SI OBLIGATII
4.1. Managerul are urmatoarele
a)       Drepturi:
1.       sa primeasca un salariu de baza brut, de …………………………… lei pe luna, renegociabil ori de cate ori se fac indexari de salarii;
2.       sa participe la profitul net al societatii, in procent de ……………… %, stabilit astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………; ………………………………………………………………………………………………………………………… ;
3.       sa beneficieze de un concediu de odihna de ……………………………… zile lucratoare, platit cu o indemnizatie de ……………………………………………………………………………………………;
4.       sa primeasca in folosinta un autoturism cu sofer, din dotarea societatii;
5.       sa fie asigurat pentru accident de munca, pe cheltuiala societatii;
6.       sa i se deconteze cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasarile in interesul serviciului, efectuate in tara si in strainatate, stabilite la urmatoarele niveluri maxime ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….
b)       Obligatii:
1.       Sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta stabilite in anexa, scop in care dispune de urmatoarele prerogative:
           concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii;
           selecteaza, angajeaza si concediaza personalul angajat;
           negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;
           reprezinta societatea in relatiile cu tertii;
           incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este necesara aprobarea adunarii generale;
           alte prerogative incredintate de adunarea generala a asociatilor/actionarilor.
2.       Sa constituie in termen de ………………. o garantie baneasca in valoare de ……………….., care se consemneaza intr-un cont purtator de dobanzi si se restituie managerului impreuna cu dobanzile aferente, la data incetarii prezentului contract, in conditiile realizarii integra-le a acestuia.
4.2. Societatea are urmatoarele
a)       Drepturi:
1.       sa pretinda managerului indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in anexa;
2.       sa solicite managerului, periodic, prezentarea situatiei economico-financiare a societatii, stadiul realizarii investitiilor, precum si alte documente privind indeplinirea obiectivelor, criteriilor de performanta s.a.;
3.       sa pretinda managerului constituirea garantiei stabilite prin prezentul contract la valoarea si termenul convenite de parti.
b)       Obligatii:
1.       sa asigure managerului deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii, cu exceptia limitarilor prevazute de lege si de prezentul contract;
2.       sa plateasca managerului, integral si la termenele stabilite, toate drepturile banesti ce i se cuvin.
V. CLAUZA DE LOIALITATE SI DE CONFIDENTIALITATE
5.1. Managerul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca si profesionala in interesul societatii, comportandu-se in activitatea sa ca un bun comerciant.
5.2. a)   Ii sunt interzise managerului orice fel de activitati in beneficiul unor societati concurente sau         care se afla in relatii comerciale cu societatea cu care acesta a incheiat contract.
       b)  Interdictia se extinde si asupra sotului/sotiei managerului, precum si asupra rudelor acestuia        pana la gradul al IV-lea inclusiv.
5.3. a)   Pe toata durata de valabilitate a prezentului contract, managerul este obligat sa pastreze, cu        rigurozitate, confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la   activitatea societatii, carora li s-a conferit acest caracter.
       b)  Obligatia prevazuta la lit. a) se mentine si pentru o perioada de …………….. ani de la incetarea     prezentului contract.
VI. RASPUNDEREA PARTILOR
6.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de prezentul contract, partile raspund, potrivit prevederilor legii.
6.2. Raspunderea managerului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract si ale hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, ori ale deciziilor asociatului unic/patronului, dupa caz.
6.3. Managerul raspunde, potrivit legii, pentru daunele produse societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, utilizarea abuziva sau neglijenta a valorilor materiale si banesti ale societatii.
6.4. a)   In cazul in care exista indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu executarea    contractului de management, actionarii/asociatii au obligatia sesizarii, de indata, a organe-lor        de urmarire penala.
       b)  In cazul prevazut la lit. a) pe perioada solutionarii sesizarii, contractul de management se             suspenda.
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract inceteaza prin:
a)       expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au renegociat prelungirea lui;
b)       revocarea managerului, in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in prezentul contract;
c)       renuntarea managerului la mandatul incredintat, daca nu i s-au asigurat conditiile prevazute in contract;
d)       acordul partilor;
e)       interventia unei cauze de incompatibilitate;
f)         decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;
g)       insolvabilitatea sau falimentul societatii.
7.2. In cazurile de revocare (lit. b) si de renuntare (lit. c), partea in cauza acorda un preaviz de 30 de zile.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executa-rea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de …………………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. LITIGII
9.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………. astazi ……………………., data semnarii lui.
SOCIETATEA
MANAGERUL
_______________
            *) La societatile in care statul detine 50% din capitalul social si la regiile autonome, durata maxima este de 4 ani.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships