CONTRACT DE LOCATIE DE GESTIUNE
Incheiat astazi ……………..
la ……………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………, str. ………………………………… nr. ………………., bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. …………………….. in ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de locator, pe de o parte, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ………………………………. nr. …………………, bloc …………., scara …………., etaj ……….., apartament ………., judet/sector ………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………., sub nr. …………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………….. din ………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la ……………………, reprezentata de ……………………………………., cu functia de ………………………………….., in calitate de locatar, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………………………………, str. ……………………………… nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………., posesoarea autorizatiei nr. …………………. din ………………, eliberata de Primaria ……………………., codul fiscal nr. …………………….. din ……………………., avand contul nr. ……………., deschis la ……………………. reprezentata de …………………., cu functia de ………….., in calitate de locatar, pe de alta parte,
sau
1.2. D ……………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………….. in ……………………. sector/judet (localitatea) …………………, fiul lui ………………………… si al ………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. …………………, eliberat de …………………., cod numeric personal …………………………………, in calitate de locatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de locatie de gestiune, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie predarea de catre locator si, in mod corelativ, primirea de catre locatar a gestiunii*) ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… in suprafata de …………………… din care**) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
2.2. a)   Predarea-primirea obiectului prezentului contract se efectueaza pe baza de proces-verbal de         predare-primire incheiat de imputernicitii partilor, la data de ……………………………………. si face      parte integranta din acesta.
       b)  In procesul-verbal de predare-primire se va consemna gradul de uzura a bunurilor care vor             face obiectul sau.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de …………………………………, cu incepere de la data de …………………….. si pana la data de …………………………… .
3.2. La incheierea duratei contractului, locatarul are drept de preemtiune pentru prelungirea acestuia sau pentru negocierea unui nou contract.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Locatorul de gestiune se obliga:
a)       sa puna la dispozitia locatarului gestiunea care face obiectul prezentului contract, in stare de functionare, cu tot inventarul de spatiu, echipamentul industrial/comercial mijloacele fixe, obiectele de inventar, mijloacele circulante existente in stoc la data predarii-primirii, asa cum rezulta din procesul-verbal de evaluare;
b)       sa efectueze, contra cost, inainte sau dupa predare, dar nu mai tarziu de ziua de ………….. in conformitate cu conventia partilor, lucrari de amenajare si de reparatii capitale;
c)       sa asigure, la cerea locatarului, contra cost, servicii ca: aprovizionare tehnico-materiala; comercializarea produselor; transportul, recrutarea si formarea personalului; livrarea de utilitati si efectuarea de reparatii curente; tinerea evidentei contabile, intocmirea bilantului si alte servicii financiare; asistenta tehnica de specialitate; acces la calea ferata uzinala, podul rulant etc.
d)       in cazul in care locatarul intelege sa-si desfasoare activitatea de gestionare in mod independent, cu mijloace proprii, acest lucru se va efectua in baza unei intelegeri prealabile, prin act aditional la prezentul contract.
4.2. Locatarul de gestiune se obliga:
a)       sa procedeze la preluarea gestiunii pe baza de proces-verbal de predare-primire care se va incheia pana la data prevazuta in prezentul contract;
b)       sa pastreze integritatea tuturor bunurilor pe care le va prelua de la locatorul de gestiune si sa le intretina, in mod corespunzator, luand masuri de prevenirea deteriorarii, degradarii sau distrugerii lor;
c)       sa desfasoare o activitate eficienta, urmarind obtinerea unei rentabilitati corespunzatoare si cresterea reputatiei productive si/sau comerciale a unitatii;
d)       sa ia toate masurile necesare unei gestionari corecte, prin mijloace proprii, a unitatii;
e)       sa desfaca produsele locatorului cu un adaos comercial de ……………………… %;
f)         sa respecte cu strictete standardele de calitate si cele legale privind calitatea produselor/marfurilor;
g)       sa gospodareasca eficient mijloacele materiale si financiare astfel incat sa sporeasca valoarea gestiunii;
h)       sa plateasca lunar, la termen, pretul locatiei gestiunii, pana la data stabilita prin prezentul contract;
i)         sa achite locatorului, in termen de ………………. zile de la data primirii notelor de plata, cota parte ce-i revine din taxele de canal, apa si salubritate, contravaloarea energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a abonamentului si serviciilor telefonice si altele asemenea, care nu fac parte integranta din pretul locatiei de gestiune;
j)         sa achite lunar, pana la data de ……………………… contravaloarea amortismentelor calculate pentru capitalul imobilizat in active corporale si necorporale;
k)       sa efectueze, numai cu acordul prealabil, dat in scris, de catre locator, eventuale lucrari de modernizare, imbunatatire, modificare, dotare si constructii la spatiile preluate in locatie de gestiune;
l)         sa nu cesioneze, inchirieze sau sa dea in folosinta, ori prin alt mod, sa nu instraineze locatiunea de gestiune unei terte persoane;
m)     sa preia un numar de ………………………………. salariati, prin transfer in interesul serviciului, incepand cu data de …………………………………. ;
n)       sa restituie toate spatiile si bunurile pe care le-a preluat de la locator, in stare corespunzatoare de folosinta.
V. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
5.1. Pretul locatiei de gestiune este de ……………………… pe ………………………, locatarul obligandu-se sa-l achite pana la data de ………………………… .
5.2. Plata se efectueaza locatorului astfel: ………………………….. .
5.3. Pretul locatiei de gestiune se va indexa lunar/trimestrial/semestrial, in raport de rata medie lunara a inflatiei.
VI. CLAUZA PENALA
6.1. Denuntarea unilaterala a contractului atrage dupa sine daune-interese, astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
6.2. In cazul nerespectarii totale sau partiale ori a executarii necorespunzatoare a clauzelor contractuale, partea vinovata este obligata la ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
          nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………., din prezentul contract;
          este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
          cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
          isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
          in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
7.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ……………………………………………………………………. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ………………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
10.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa ……………………………………… .
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………….. exemplare, din care …………………. astazi ……………………., data semnarii lui.
LOCATOR
LOCATAR
________________
            *) Restaurant, berarie, cofetarie, patiserie, atelier, sectie, unitate, subunitate, magazin etc.
            **) Desfasurat pe categorii de spatii: comercial, de productie, depozit, grup sanitar, birou etc. situat in …………………………… str. ………………………………………………………… nr. …………., sectorul/judetul ………………………………, din structura locatorului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships