CONTRACT DE IPOTECA
Incheiat astazi ……………….
la …………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ……………………… sector/judet ………………………………, fiul lui …………………………… si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de ……………………………….., cod numeric personal ……………………………………, in calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ……………………… sector/judet ………………………….., fiul lui ……………………………….. si al ……………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ………………………., cod numeric personal ……………………………………………., in calitate de debitor ipotecar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de ipoteca, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta garantarea imprumutului in valoare de ……………………… lei cu o dobanda de ……………………. % pe an, obtinut de debitorul ipotecar de la creditorul ipotecar conform contractului de imprumut nr. …………………………. incheiat la data de ……………………….. .
2.2. a)   Imobilul ipotecat prin care se garanteaza imprumutul este situat in …………………………………,     str. ……………………………………… nr. …………., sectorul/judetul ………………………………….. si se        compune din …………. camere plus dependinte, fiind in suprafata totala de ……………….. mp.
       b)  Acest apartament se afla in circuitul civil si a intrat in proprietatea debitorului ipotecar prin            contractul de vanzare-cumparare nr. ……………… din …………………………. transcris in Cartea       funciara nr. …………………………….., fiind liber de orice sarcini asa cum rezulta din Certificatul       nr. ………………………………… din ……………………………… anexat la prezentul contract.
2.3. a)   Debitorul ipotecar se obliga sa nu instraineze imobilul a carui ipoteca constituie obiectul   prezentului contract pana la rambursarea imprumutului si a dobanzilor aferente la scadenta.
       b)  Totodata, debitorul ipotecar se obliga sa transcrie ipoteca in Cartea funciara nr. ………………..,     iar in baza ei, creditorul ipotecar poate trece la executarea silita, in cazul in care debitorul    ipotecar nu-si lichideaza datoria la scadenta.
III. LITIGII
3.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
3.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
4.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
4.4. Redactat si editat/dactilografiat in …………… exemplare la …………………………………… .
       S-au eliberat …………………… exemplare.
DEBITOR IPOTECAR
CREDITOR IPOTECAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships