CONTRACT DE INTRETINERE
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) ………………………….. sector/judet ……………………….., fiul lui …………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod numeric personal ……………………………………………., in calitate de intretinut si creditor al obligatiei de intretinere, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………, str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. in (localitatea) ………………………. sector/judet ………………………, fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………., eliberat de ……………………, cod numeric personal ……………………………………………. in calitate de intretinator/dobnditor si debitor al obligatiei de intretinere, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de intretinere cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Intretinutul transmite intretinatorului nuda proprietate asupra apartamentului nr. …………….., situat in str. …………………………………. nr. …………, blocul …………………, scara ……………, etajul …………, din ………………., compus in intregime din ………………… camere de locuit si dependinte, impreuna cu dreptul de coproprietate in cota indiviza de ……………………..%, asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor.
2.2. Intretinutul transmite intretinatorului si dreptul de folosinta asupra terenului aferent acestuia, in suprafata de ………………………. mp, adica cota indiviza de …………………… %, atribuit pe durata existentei constructiei.
2.3. Intretinutul isi rezerva dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului mai sus mentionat.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Intretinutul declara ca:
a)       apartamentul mai sus mentionat este in intregime proprietatea sa, conform contractului ………………………/certificatului de mostenitor ……………………………. nr. ……………………… din ……………., nefiind instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane, pana la data incheierii acestui contract;
b)       apartamentul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica;
c)       apartamentul nu face obiectul vreunui litigiu, nu este sechestrat si nici nu este grevat de sarcini, fiind in mod legal si continuu in proprietatea si posesia sa de la data dobandirii si pana in prezent.
3.2. Intretinatorul:
a)      isi asuma obligatia de intretinere a intretinutului pe tot timpul vietii, obligatie ce consta din: ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….
b)      declara ca a primit nuda proprietate de la intretinut asupra apartamentului descris mai sus si este de acord cu prevederile prezentului contract;
c)      se obliga sa presteze pentru intretinut intretinere si cele necesare traiului, la domiciliul sau, pe tot timpul vietii sale, iar in caz de neexecutare a acestei obligatii este constient de aplicarea dispozitiilor articolului 1020–1021 Cod civil.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul contractului il constituie intretinerea acordata de intretinator pentru intretinut pe tot restul vietii, dupa care va suporta cheltuielile de inmormantare, potrivit obiceiului locului.
4.2. Intretinerea se va acorda in natura prin: asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar incalzirii locuintei in sezonul rece, obiecte necesare, imbracaminte, incaltaminte, la domiciliul intretinutului ………………………… .
V. CLAUZE FINALE
5.1. Transmiterea nudei proprietati asupra apartamentului se face de astazi, data autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altei formalitati, dobanditorul intrand in posesia si folosinta apartamentului la data decesului intretinutului.
5.2. Impozitele si taxele catre stat, aferente apartamentului, ce face obiectul prezentului contract de intretinere, sunt achitate la zi de catre intretinut, astfel cum rezulta din certificatul fiscal nr. ……………………./………………………, eliberat de Administratia financiara …………………………, urmand ca de astazi, data autentificarii, sa treaca in sarcina dobanditorului obligatiei de intretinere.
5.3. Partile au evaluat obligatia de intretinere la suma de …………………………….. lei pe luna, numai in scopul stabilirii taxei de timbru.
5.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………………… exemplare din care ……………. astazi ………………….., data semnarii lui.
INTRETINUT/CREDITOR
INTRETINATOR/DEBITOR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships