CONTRACT DE
IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODAT)
Incheiat astazi ……………. la ………………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat in ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ………………………….. sector/judet ……………………………., fiul lui ……………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ……………………. eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………, in calitate de comodant, pe de o parte,
si
1.2. D ……………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……, sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………….. in (localitatea) …………………………… sector/judet …………………………, fiul lui …………………………. si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. ………………….. eliberat de ……………………….., cod numeric personal …………………………………, in calitate de comodatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului, autoturismul, proprietate personala, marca …………………… tipul ………………………., nr. de identificare ……………………….., capacitate cilindrica ……………………… cmc, culoare ……………………………., an de fabricatie …………………………., inscris in circulatie sub nr. ………………………….., conform certificatului de inmatriculare nr. ………………………, eliberat de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti, autoturism aflat in buna stare de functionare, care nu este sechestrat sau urmarit.
2.2. Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a)       sa predea spre folosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat;
b)       sa nu instraineze autoturismul pe toata durata prezentului contract;
c)       sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului, sa se foloseasca de autoturism ca un bun proprietar.
3.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a)       sa ceara si sa obtina spre folosinta autoturismul care face obiectul prezentului contract;
b)       sa foloseasca autoturismul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatii curente si sa nu transmita dreptul de folosinta unei terte persoane;
c)       sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a autoturismului;
d)       sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;
e)       va suporta toate pagubele si va fi unic responsabil pentru orice dauna sau vatamare produsa unui tert;
f)         sa faca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului;
g)       in momentul expirarii contractului sa predea comodantului autoturismul in aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice degradare adusa acestuia.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta pe o perioada de ……………………. ani, incepand de astazi, data autentificarii contractului.
4.2. La expirarea prezentului contract, partile vor putea, de comun acord, sa prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
          nu isi executa una dintre obligatiile enumerate la pct. …………., din …………… prezentul contract;
          cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
          isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
          in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
5.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ………… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) …………………………………………………………………… nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VI. LITIGII
6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
7.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
7.4. Taxele si onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt in sarcina comodatarului.
7.5. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
COMODANT
COMODATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships