CONTRACT DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………….., domiciliat in …………………………………………………., str. …………………………… nr. …………., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet ……………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… in (localitatea) ………………………… , sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………., eliberat de …………………….., cod numeric personal ………………………………………, in calitate de imprumutator, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judet …………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. in (localitatea) ……………………….. sector/judet ………………………, fiul lui …………………………….. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………, eliberat de ………………………………., cod numeric personal ………………………….., in calitate de imprumutat, pe de alta parte,
sau
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……….., str. ………………………………………. nr. ………………………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………….., sub nr. …………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………. din ……………………………….., avand contul nr. …………………….., deschis la …………………………….., reprezentata de ……………………………., cu functia de …………………………………….., in calitate de imprumutat, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut (de consumatie), cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului un imprumut in 1) ……………………………….., transmitand totodata, dreptul de proprietate asupra lor.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele:
a)       sa restituie la scadenta 2) …………………………………… plus dobanda de …………………….. % pe an/luna/zi, la domiciliul imprumutatorului3);
b)       sa garanteze restituirea la termen a datoriei printr-un contract de gaj avand ca obiect ………………………………………………., contract care este accesoriu prezentului contract.
3.2. Obligatiile imprumutatorului sunt urmatoarele:
a)       sa aduca la cunostinta imprumutatului existenta viciilor cunoscute, dar ascunse ale bunurilor;
b)       sa nu ceara restituirea bunurilor inainte de termenul prevazut de prezentul contract; 4)
c)       sa predea imprumutatului bunurile imprumutate dupa ce acesta ii va preda, la randul sau, obiectele ce s-au prevazut in contractul de gaj;
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Imprumutul se acorda pe un termen de ……………………………. ani/luni/zile, incepand de la data de ……………………….. si pana la data de ………………………….. . 5)
4.2. Imprumutul se acorda cu o dobanda de ……………………..% pe an/luna/zi. 6)
V. LITIGII
5.1. Partile au convenit ca eventualele litigii, in cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, sa le defere instantei judecatoresti competente. 7)
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
6.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui
6.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
6.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui. 8)
IMPRUMUTATOR
BUN SI APROBAT
pentru ……………….…. plus
dobanda de …………… %
IMPRUMUTAT
            NOTE:
1)       Bunuri fungibile si consumabile. In mod obisnuit, obiectul contractului il constituie sume de bani.
2)       Bunurile echivalente ca natura (specie), cantitate si calitate.
3)       Nestipularea obligatiei de restituire a lucrului imprumutat nu are nici o relevanta, deoarece conf. art. 1576 Cod civil, obligatia de restituire se subintelege, chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres.
4)       Imprumutatorul nu poate cere restituirea bunului inainte de satisfacerea trebuintei imprumutatului.
5)       Termenul de prescriptie extinctiva se implineste, pentru fiecare imprumut, conf. art. 3 din Decretul nr. 167/1958, dupa trei ani de la data acordarii fiecarui imprumut.
6)       Datorita devalorizarii monedei, inserarea in contract a unei clauze privind indexarea dobanzilor, periodic, in functie de evolutia indicelor preturilor si a dobanzilor la depunerile populatiei, este legala conf. art. 1578 Cod civil, H.G. nr. 1168/1990 si D.-l. nr. 61/1990.
7)       Daca un contract de imprumut a fost incheiat prin manopere dolosive, el este lovit de nulitate relativa, iar paratul urmeaza sa restituie sumele primite, desi inca nu erau scadente.
8)       Imprumutarea unor sume importante de bani in mod repetat si la perioade scurte de timp de catre o persoana alteia, fara ca imprumutatorul sa se asigure de restituirea lor, implica obligatia in-stantei de a verifica daca aceste imprumuturi nu ascund fapte sau acte ilicite cum ar fi: percepe-rea unor dobanzi mai mari decat cele legale, plata unor datorii rezultate din jocuri de noroc etc. .

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships