CONTRACT DE SCHIMB
Incheiat astazi …………..
la …………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat in …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet …………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ……………………. sector/judet …………………….., fiul lui ……………………………………… si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………., cod numeric personal ………………………………. in calitate de copermutant prim, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………………., domiciliat in …………………………………………, str. ………………………………, nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet …………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ………………….. sector/judet …………………………, fiul lui ……………………………………. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….., nr. …………………….., eliberat de ………………., cod numeric personal ……………………………… in calitate de copermutant secund, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de schimb, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Copermuntantul prim declar ca dau in deplina proprietate copermutantului secund imobilul proprietatea mea, situat in ……………………………., format din teren in suprafata de ………………. mp si constructia din …………………., compusa din ……………….. anexe gospodaresti ……………………, astfel cum sunt identificate in schita de plan ce face parte integranta din prezentul contract.
2.1.1. Am dobandit acest imobil prin ……………………………………… si mi-a revenit in baza sentintei civile nr. ………………………, data in Dosarul nr. ………………………… de Judecatoria …………………………, transcrisa sub nr. …………………………………….. de Judecatoria ……………………………………………..
2.1.2. Evaluez acest imobil la suma de ………………………………… lei.
2.1.3. In schimbul proprietatii asupra acestui imobil, primesc de la copermutantul secund, dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. …………………….., situat la etajul ….., scara ….., blocul ….., din ………………………… .
2.2. Copermutantul secund declar ca dau in deplina proprietate copermutantului prim, apartamentul nr. ….., situat la etajul ….., scara ….., blocul ….. din …………………………, compus din ….. camere si dependinte ………………, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobil, care, prin natura si destinatia lor, sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor.
2.2.1. O data cu proprietatea se transmite si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de …. mp atribuit pe durata existentei constructiei.
2.2.2. Am dobandit acest apartament prin contractul de ………….. nr. ….. incheiat cu ……………………., transcris sub nr. ………………………… de ………………………… .
2.2.3. Evaluez acest apartament la suma de ………………………… lei.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Transmiterea proprietatii asupra imobilului situat in ………………………… are loc de azi, data autentificarii prezentului contract.
3.2. Transmiterea proprietatii asupra apartamentului nr. ……. situat la etajul ….., scara ….., blocul ….., din …………………………, are loc de astazi, ………………………… data autentificarii prezentului contract.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Copermutantii (coschimbasii) au obligatia sa predea reciproc bunurile1) care fac obiectul prezentului contract.
4.2. Imobilul mentionat mai sus este liber de orice sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere in proprietatea publica, fiind, in mod legal si continuu, in proprietatea si posesia copermutantului prim, de la data dobandirii si pana in prezent.
4.3. Apartamentul mentionat mai sus este liber de sarcini, nu este scos din circuitul civil, prin trecere in proprietatea publica , fiind in mod legal si continuu, in proprietatea si posesia copermutantului secund de la data dobandirii si pana in prezent.
V. RASPUNDEREA PENTRU EVICTIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL
5.1. Copermutantii cunosc situatia juridica si de fapt a acestor imobile, ce formeaza obiectul prezentului contract de schimb, ca fiind cea descrisa mai sus si garanteaza ca nu sunt grevate de sarcini si raspund reciproc impotriva evictiunii, conform art. 1337 Cod civil.
5.2. Transmiterea proprietatii si posesiunii fiecaruia dintre cele doua imobile are loc, fara indeplinirea altor formalitati, de astazi, …………………. data autentificarii prezentului contract.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Impozitele si taxele aferente imobilelor sunt achitate, la zi, conform certificatelor nr. ……………….. si nr. …………………………, ambele eliberate de …………………………, urmand ca de astazi, ………… data autentificarii, sa treaca in sarcina noilor proprietari.
6.2. Prezentul contract de schimb se face fara plata vreunei sulte intre copermutanti.
6.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar si onorariul notarial sunt suportate de copermutanti, in parti egale.
6.4. Partile declara, potrivit art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995, ca vor indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara.
6.5. Prezentul contract de schimb a fost incheiat intr-un numar de ……. exemplare, din care …………. astazi, data semnarii lui.
COPERMUTANT PRIM
COPERMUTANT SECUND

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships