CONTRACT DE SPONSORIZARE
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………, str. ……………………………….. nr. …………………., bloc ……………., scara ………………., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………., sub nr. …………………… din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………… din …………………………., avand contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………, reprezentata de ……………………., cu functia de ……………………………, in calitate de sponsor, pe de o parte, si
sau
1.1. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………., str. …………………………………….. nr. ………………., bloc ……….., scara ……….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judet …………………………….., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………. din ……………………………., a Tribunalului ………………………., codul fiscal nr. …………………………… din ……………………………, avand contul nr. ………………………., deschis la ………………………………, reprezentata de ………………., cu functia de ………………, in calitate de sponsor, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) …………………….., str. ………………………………………………… nr. ………….., bloc ……….., scara ……….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judet ……………………………., posesoarea autorizatiei nr. ……………… din ………………, eliberata de Primaria ………………………, codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. …………………………, deschis la ……………………., reprezentata de ………………………., cu functia de ………………………., in calitate de sponsor, pe de o parte, si
1.2 (numele institutiei, autoritatii publice etc.) ………………………………………………………………………….. cu sediul in (localitatea) …………….., sectorul/judetul ……….., reprezentata prin (numele si prenumele) ………………………….., functia ………………………………………………………………., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.2. D …………………………………………………………….., domiciliat in ………………………………………………, str. ……………………. nr. ……………., bloc …………, scara …………, etaj …………, apartament ………, sector/judet ……………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. in (localitatea) ……………………….. sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………….. si al …………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………………. nr. …………………., eliberat de ………………………, cod numeric personal ……………………………….., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sustina actiunea/manifestarea ………………………………. organizata de beneficiar.
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului:
a)       Suma de (in cifre si litere) ……………….. lei/o valuta convertibila …………………….. .
b)       Bunurile/serviciile/facilitatile prevazute in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, in suma de (in cifre si litere) …………………………. lei.
2.3. Suma/bunurile in valoare de ……………………………. lei se pun la dispozitia beneficiarului in scopul sustinerii ………………………………… (actiune, eveniment etc.) …………………………………………….. .
2.4. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul beneficiarului nr. ………………………….. deschis la Banca ………………………………… integral/in transe pana la data de: ………………. astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
sau/si
2.5. Bunurile/serviciile/facilitatile care fac obiectul sponsorizarii se vor pune la dispozitia beneficiarului, pe baza de proces-verbal, integral/in transe, pana la data de: …………………………………… astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Sponsorul/beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, marcii sau imaginii sponsorului, astfel: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
3.2. In scopul prevazut la pct. 3.1. sponsorul va furniza beneficiarului urmatoarele materiale publicitare: 1) ………………………………………………………………………………………………………………. .
sau
3.2. Beneficiarul se obliga sa furnizeze si sa expuna publicului materialele publicitare astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
3.3. Beneficiarul se angajeaza ca mijloacele publicitare sa fie expuse la locurile convenite, sa nu le mascheze sau sa impiedice vizionarea lor de catre public la manifestarile/actiunile care fac obiectul sponsorizarii si sa ia toate masurile necesare de evitare a unor eventuale degradari, de deteriorare, dezafectare etc.
3.4. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii beneficiarului.
3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
3.6. Sponsorul/beneficiarul nu pot efectua reclama sau publicitate comerciala anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea lor sau a altor persoane.
3.7. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport la activitate si cate un exemplar din materialele publicitare oferite.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de …………………
sau
4.1. Sponsorizarea este zilnica/saptamanala/ lunara/trimestriala/semestriala/anuala si se efectueaza pe perioada de la ……………………………………………………………………………………….. si pana la ………………………………………………………………………….. .
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
           nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……, din prezentul contract;
           este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
           cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
           isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
      in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a     executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
          Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
          Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.2. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………….. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VI. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VII. NOTIFICARI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui 9.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare din care …………………… astazi ……………………., data semnarii lui.
SPONSOR,
BENEFICIAR,
_______________
            1) Afise, panouri, casete audio-video, pliante, materiale promotionale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships