CONTRACT DE
SOCIETATE CIVILA
Incheiat astazi …………
la …………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………….. nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………., sub nr. ……………………., din ……………………….., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………………, avand contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………., reprezentata de …………………………………………, cu functia de …………………………………., in calitate de asociat
si/sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ………………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) ……………………………, str. …………………………………………… nr. ……………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ………………………………………, posesoarea autorizatiei nr. ……………… din ………………, eliberata de Primaria ……………………………, codul fiscal nr. ………………………… din ……………………….., avand contul nr. ………………………….. deschis la ………………………………….., reprezentata de ……………………………………….., cu functia de …………………………., in calitate de asociat
si/sau
1.3. (numele si prenumele) …………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………, str. ………………………………….. nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……., sector/judet ……………………….., posesorul autorizatiei nr. ……………. din …………….., eliberata de Primaria ………………………………, codul fiscal nr. …………………. din ……………………, avand contul nr. …………………………………………………….., deschis la …………………………………, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente, in calitate de asociat
si/sau
1.4. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………, str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. in (localitatea) ……………………… sector/judet …………………………, fiul lui ……………………………….. si al ……………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. …………….., eliberat de ………….., cod numeric personal …………….., in calitate de ……………….. asociat …………………..,
       au convenit, prin vointa lor unanima, constituirea societatii civile1) ……………………………………… cu respectarea prevederilor art. 1499–1531 din Codul civil si ale2) ……………………………, in cuprinsul prezentului contract denumita si „societatea”.
II. CLAUZE GENERALE
2.1. Societatea ……………………………………. este societate civila particulara, nu efectueaza acte de comert, nu are personalitate juridica si nu este subiect autonom de drept.
2.2. a)   Societatea are ca scop realizarea de foloase materiale, cu participarea tuturor asociatilor la          beneficii si pierderi din3) ……………………………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………………………………………………………………. .
       b)  Fiecare asociat se obliga unul fata de altul sa aduca aportul social si sa desfasoare activitatea     la care s-a obligat.
       c)  Drepturile asociatilor sunt incesibile.
2.3. Societatea ………………………………………………………… este infiintata pe durata ……………………….., activitatea urmand sa inceapa la data de …………………………………………….. .
2.4. a)   Sediul societatii este in ……………………………………., str. …………………………………….. nr. ……….        sectorul/judetul ……………………………. .
       b)  Sediul poate fi transferat in alta localitate prin hotararea asociatilor.
       c)  Societatea are sedii secundare in ……………………………… si poate sa aiba asemenea sedii in      ………………………………………. precum si in alte localitati.
III. APORTURILE SOCIALE
3.1. Aporturile sociale ale asociatilor constau in bani, bunuri ori prestatii in munca, in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezentul contract.
3.2. a)   Aportul social al fiecarui asociat trebuie adus la data constituirii societatii.
       b)  Aportul social in bunuri mobile sau imobile se trece in patrimoniul social al societatii.
       c)  In cazul in care asociatul nu depune aportul social la data constituirii societatii, acesta     datoreaza o dobanda de ……………………. % pe …………………….. .
3.3. a)   Patrimoniul social se compune din: aporturile aduse de asociati si drepturile si obligatiile contractate de societate ulterior constituirii ei.
       b)  Bunurile mobile si imobile aduse ca aport social devin proprietatea comuna pe cote-parti a            asociatilor.
IV. RAPORTURI
3.1. Raporturile asociatilor cu societatea se stabilesc dupa cum urmeaza:
a)       Pe toata durata contractului, asociatii au datoria sa-si indeplineasca obligatiile asumate si sa-si exercite drepturile cu buna-credinta.
b)       Ei raspund fata de societate pentru pagubele cauzate din vina lor.
c)       Asociatii isi pot asocia, la randul lor, o terta persoana in privinta partii pe care o au in cadrul societatii.
3.2. a)   Societatea are obligatia de a restitui asociatului toate sumele cheltuite in contul societatii.
       b)  Ea isi asuma toate obligatiile contractante cu buna-credinta, in interesul societatii, de catre          asociati, precum si acoperirea tuturor prejudiciilor suferite fara culpa sa, cu ocazia activitatilor     desfasurate pentru administrarea treburilor societatii.
IV. ADMINISTRAREA SOCIETATII
4.1. Administrarea societatii se incredinteaza4) ……………………………………………………………………….,  in urmatoarele limite: …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
4.2. Actele care se refera la modificari privind imobilele societatii nu se pot face decat cu aprobarea tuturor asociatilor.
V. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI
5.1. Toti asociatii participa la beneficii si pierderi in raport cu aportul lor social.
5.2. Partea asociatului care aduce ca aport social numai prestatii in munca este egala cu cea a asociatului care a adus cel mai mic aport social.
5.3. Repartizarea beneficiilor si pierderilor se face5) ……………………………………………………………….. .
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Societatea inceteaza in urmatoarele cazuri:
a)       trecerea timpului pentru care a fost contractata6);
b)       desfiintarea obiectului sau realizarea scopului sau;
c)       alte cazuri prevazute de lege.
6.2. Patrimoniul societatii se lichideaza dupa incasarea creantelor si plata datoriilor.
6.3. Activul si pasivul societatii se imparte intre asociati, proportional cu aportul social.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
7.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ………………… exemplare, cate unul pentru fiecare parte si ………………… exemplare pentru …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. .
ASOCIATI
            NOTE
1.       Se prevede natura lucrului determinat, folosintei sau fructelor sale, natura intreprinderii ori meseria sau profesiunea asupra careia asociatii au convenit sa incheie contractul, precum si denumirea societatii civile create.
2.       Se mentioneaza, in cazul in care exista si un alt temei legal, actul normativ care prevede constituirea ei.
3.       Activitatea pe care si-o propune sa o desfasoare societatea.
4.       Administrarea societatii se incredinteaza uneia sau mai multor persoane, asociati sau neasociati, in contract precizandu-se si limitele acordate administratorilor.
5.       Se prevad perioadele in care se efectueaza repartizarea si plata lor.
6.       In cazul in care societatea s-a constituit pe timp limitat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships