CONTRACT DE UTILIZARE A
UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ……………………, str. ……………………………….. nr. …………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………, sub nr. ………………….. din ………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………………, avand contul nr. ………………………………….., deschis la …………………………………………., reprezentata de …………………………, cu functia de …………………………………, in calitate de autor, pe de o parte si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………., str. ………………………………… nr. …………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………… sub nr. ………………….. din ……………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………………, avand contul nr. ……………………………, deschis la ………………………….., reprezentata de ………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de utilizator, pe de alta parte,
       au convenit ca in temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, sa incheie prezentul contract de utilizare a unui program pentru calculator, denumit, in continuare, si „program soft”.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a)   Autorul se obliga sa proiecteze un program soft, compus din aplicatii informatice ce urmeaza       a fi folosit pentru ………………………………………………………………………………………………. .
       b)  Programul soft care face obiectul prezentului contract constituie suportul soft al produsului           mentionat la lit. a)
2.2. a)   Autorul acorda utilizatorului dreptul de utilizare a programului soft pentru calculator, iar     utilizatorul se obliga sa nu-l transmita altei persoane fizice sau juridice.
       b)  Cesiunea dreptului de utilizare a programului soft nu implica si transferul dreptului de autor           asupra acestuia.
2.3. a)   Utilizatorul poate face, fara autorizarea autorului, o copie de arhiva sau de siguranta, in     masura in care este necesara pentru siguranta utilizarii programului.
       b)  El poate, de asemenea, fara autorizarea autorului, sa observe, sa studieze sau sa testeze           functionarea programului soft, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza         oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie,          afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze.
III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Efectuarea lucrarilor la programul care face obiectul prezentului contract, precum si termenele de realizare a lor sunt urmatoarele:
Continutul etapelor
Data lansarii
Termen de livrare
Etapa I
PROIECT DE ANSAMBLU
1.
Identificarea cerintelor globale
…………………….
…………………….
pentru realizarea aplicatiei
…………………….
…………………….
2.
Definirea arhitecturii functionale
…………………….
…………………….
3.
Stabilirea structurii bazei de date
…………………….
…………………….
4.
Proiectarea machetei de cautare,
vizualizare etc. a datelor
…………………….
…………………….
Etapa a II-a
LUCRARI DE IMPLEMENTARE
1.
Proiectarea machetelor de
incarcare a datelor
…………………….
…………………….
2.
Proiectarea modulului de
import date („up date”)
…………………….
…………………….
Etapa a III-a
LUCRARI DE FINALIZARE
1.
Stabilirea procedurilor de
asigurare a integritatii datelor
…………………….
…………………….
2.
Realizarea interfetei cu
utilizatorul (grafica si navigare)
…………………….
…………………….
3.
Elaborarea documentatiei de
utilizare si de exploatare
…………………….
…………………….
4.
Adoptarea masurilor de securitate
impotriva copierii ilegale a programului soft
…………………….
…………………….
Etapa a IV-a
TESTAREA SI LIVRAREA
CD-ROM-ului MATRITA
…………………….
…………………….
RECEPTIA LUCRARII
3.2. Partile au convenit ca la termenele intermediare (incheierea fiecarei etape) sa incheie un proces-verbal de receptie, semnat de reprezentantii lor, prin care sa se ateste calitatea lucrarilor aferente.
IV. GARANTII
4.1. Autorul programului soft proiectat, realizat si livrat utilizatorului, garanteaza lucrarea pana la aparitia unei noi versiuni, dar nu mai mult de ………………………… .
4.2. In cazul in care pe parcursul derularii etapelor mentionate la pct. 3.1. apar eventuale anomalii datorate autorului, acesta se obliga sa le inlature in cel mult 3 zile de la semnalarea lor de catre utilizator.
4.3. Se excepteaza de la prevederile pct. 4.1. si 4.2. anomaliile de introducere sau de operare ale utilizatorului, inlaturarea acestora urmand a fi asigurata de utilizator, la cerere, in cadrul activitatii de asistenta tehnica.
V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Pretul contractului este de …………………………………, cuprinde/nu cuprinde T.V.A. si reprezinta:
a)       valoarea pachetului de aplicatii informatice;
b)       instruirea personalului in scopul incarcarii bazei de date;
c)       asistenta tehnica in exploatare pana la data receptiei (semnarii procesului-verbal de receptie).
5.2. Data platii pretului este ziua in care programul soft este livrat de catre autor utilizatorului pe CD-ROM-ul matrita si receptionat de acesta din urma pe baza de proces-verbal.
VI. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Autorul este obligat sa efectueze:
a)       analiza de ansamblu a temei programului soft prezentata de utilizator;
b)       proiectarea structurii bazei de date;
c)       proiectarea, cautarea si listarea programului;
d)       proiectarea modului de import date (up date);
e)       analiza de ansamblu;
f)         parametrizarea sistemului de asigurare a securitatii datelor;
g)       elaborarea documentatiei de analiza, precum si a celei de utilizare si exploatare;
h)       instruirea personalului utilizatorului (instalare, configurare si incarcare a datelor);
i)         rezolvarea disfunctionalitatilor ce ar putea eventual aparea ca urmare a proiectarii, structurii, machetelor, modului de import date etc.).
6.2. Utilizatorul se obliga:
a)       sa furnizeze informatiile, datele si documentele necesare autorului pentru analize de ansamblu si de detaliu;
b)       sa asigure timp de lucru pe tehnica sa de calcul pentru instalarea si testarea aplicatiilor in vederea realizarii fazelor de acceptare si de incheiere a procesului-verbal de predare-primire a produsului soft final;
c)       sa nu execute modificari, adaugiri sau stersaturi in continutul programului soft fara acordul scris al autorului;
d)       sa asigure incarcarea bazei de date prin mijloace proprii, dotare materiala si forta de munca;
e)       sa nu descompuna programul soft sub nici o forma si in nici un alt scop.
VII. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul nerespectarii termenului de testare si livrare a CD-ROM-ului matrita, autorul se obliga la plata unor penalizari de …….% din pretul programului soft, pentru fiecare zi de intarziere.
7.2. In cazul neefectuarii platii la termen, utilizatorul se obliga la plata unor penalizari de …….. % din pretul programului soft, pentru fiecare zi de intarziere si daune-interese.
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
10.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. …….. .
XI. LITIGII
11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XII. INCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract inceteaza la incheierea lucrarii, predarea ei autorului si dupa efectuarea receptiei.
12.2. De asemenea, prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care, oricare dintre parti:
a)       cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul celeilalte parti;
b)       incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului;
c)       in maximum ……………………… de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia dintre obligatiile sale, nu executa sau executa in mod necorespunzator acea obligatie.
12.3. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
12.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.
XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare din care ………………… astazi, data semnarii lui.
AUTOR
UTILIZATOR
Anexa
Angajament
       Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………… si ………………………………………. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………., din …………………… .
I. Obiect
1. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) …………………………………………………………………………….. ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
a)       situatia financiara;
b)       proiectele de afaceri;
c)       produsele nelivrate pietei;
d)       procesele de fabricatie;
e)       licentele sau brevetele de inventii;
f)         alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) …………………………. .
3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) ……………………………………………………………………………………….. .
II. Sfera circulatiei informatiilor
4. (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………………….. poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) ……………………………………………………………………………………………….. aproba in scris aceasta posibilitate.
6. (numele/denumirea) ………………………………………………………………………………………………………….. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
7. Durata prezentului angajament este …………………………….., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a)       daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ……………………………;
b)       informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c)       dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d)       informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
e)       ……………………………………….. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
V. Incetarea angajamentului
11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
       Prezentul angajament s-a incheiat in ………… exemplare, din care …………….., astazi ………….. .
SEMNATURILE PARTILOR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships