CONTRACT DE TRANZACTIE
Incheiat astazi ……………..
la ……………………………….
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ……………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. in (localitatea) ………………………….. sector/judet …………………….., fiul lui ………………………………… si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de …………………………., cod numeric personal ……………………………………., in calitate de reclamant(a), pe de o parte, si
1.2. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……. sector/judet ……………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. in (localitatea) …………………………. sector/judet ……………………….., fiul lui ………………………………. si al ………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………, nr. ………………….., eliberat de ………………., cod numeric personal …………………………………., in calitate de parat(a), pe de alta parte, parti in procesul civil, dosar nr. ……………………………, aflat pe rolul judecatoriei, tribunalului sau Curtii de Apel …………………………………………………………. cu termen de judecata la data de ………………………….., avand ca obiect …………………………….. .
       In vederea incheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de tranzactie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Reclamantul va primi de la parat urmatoarele bunuri/suprafata de teren de ………………. mp/ha, avand ca vecini la N …………………………… la S …………………………. la E ………………………………… si la V ……………………………., cu toate constructiile ce se afla pe el si in a carui posesie va intra la data de …………………………………………….. .
2.2. Paratul ramane in deplina proprietate si posesie asupra bunurilor/terenului agricol in suprafata de ……………………….., avand ca vecini la N ……………., la S ………………, la E ……………………. si la V …………………………… .
2.3. Aceasta intelegere scrisa, neviciata, reprezinta vointa libera a partilor, act pe care il depun la instanta de judecata cu rugamintea de a fi consfintit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva (fara drept de apel), in temeiul art. 271-273 Cod procedura civila.
III. CLAUZA PENALA
3.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati/daune-interese in valoare de …………………………….., astfel:………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………. exemplare, din care cate unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta de judecata.
RECLAMANT,
PARAT,

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships