DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere chemarea in judecata a altei persoane) domiciliat in localitatea ……………. judetul ……….., str. …………., nr. ….., etajul ….., apart. ….. parat (eventual, reclamant) in actiunea care formeaza obiectul dosarului nr. ……… si care mi-a fost intentata (in cazul in care reclamantul face cererea, aceasta mentiune se va modifica prin “si pe care am intentat-o paratului”) de ………………….. (numele si prenumele celeilalte parti din actiunea principala) domiciliat in localitatea ………….., judetul ………….. str. …………, nr. …. etajul …. apart. …., cer sa fie chemat in judecata si …………………. (numele si prenumele celui chemat in judecata pe aceasta cale), domiciliat in localitatea …………, judetul ……….., str. ………….., nr. ….. etajul …., apart. …., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dati o solutie care sa fie opozabila si acestuia.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, ………………………………………………………….. ………………. (se va expune situatia de fapt care justifica chemarea in judecata).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. ………. (textul de drept material pe care se intemeiaza chemarea in judecata a altei persoane) si ale art. 57 Cod procedura civila.
   Inteleg sa ma folosesc de urmatoarele probe: ………………………….. …………………. (se vor enumera mijloacele de proba. In cazul in care se solicita si proba cu martori se vor trece numele, prenumele si adresele acestora).
   Depun prezenta cerere, precum si copii certificate de pe actele susmentionate (aceasta mentiune nu va fi inscrisa daca nu se cere proba cu acte), in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate reclamantului (eventual paratului) si celui chemat in judecata pe aceasta cale.
 Semnatura celui care cere chemarea
 in judecata a altei persoane,
 …………………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships