Catre*) ……………………………………..
 Asociatia ……………………………………
 Societatea Comerciala …………………………
   Subsemnatul(a) ……………………………………………………., domiciliat(a) in …………………………………………. posesor(oare) al(a) buletinului de indentitate seria …………. nr. …………………., declar ca:
   a) indeplinesc conditiile cerute de lege pentru admiterea in asociatie, avand statutul de**) ………………………………………………………. ……………… la societatea comerciala;
   b) am luat cunostinta si sunt de acord cu statutul asociatiei si cu programul de distribuire de actiuni, aprobate de adunarea generala a asociatiei;
   c) solicit un numar de***) …………………… actiuni, cu valoare nominala de …………………….. lei fiecare, la pretul de …………… ……………. lei fiecare;
   Anexez****) ……………………………………………. pentru ………………… lei reprezentand ……% din pretul actiunilor subscrise;
   d) ma angajez sa efectuez costul varsamintelor in contul actiunilor subscrise, conform esalonarii comunicate de asociatie, in conditiile contractului de vanzare-cumparare de actiuni.
   Semnatura …………….
 Data ……….
___________
   *) Cererea se adreseaza presedintelui consiliului de administratie al asociatiei.
   **) Salariat, membru al consiliului de administratie, pensionar cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala.
   ***) Cel mult numarul de actiuni distribuit prin program.
   ****) Documentul doveditor al platii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships