Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
 Domnule Notar,
   Subsemnatii:
   1. ……1)……., domiciliat in …..2)….., judetul ……….., str. ……….., nr. …, et. …, ap. …., posesor al buletinului de identitate seria … nr. ……, eliberat de …………… .
   2. ……1)……., domiciliat in ……2)….., judetul……….., str. …………., nr. …., et. …, ap. …, posesor al buletinului de identitate seria …. nr. ….., eliberat de ……….. .
   Va rugam ca in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 36 din 1995, sa deschideti procedura succesorala notariala asupra succesiunii defunctului …..3)….., incetat din viata la data de ………….., avand ultimul sau domiciliu in …….4)….., str. ……., nr. ……, judetul ………… .
   De pe urma defunctului au ramas urmatorii mostenitori:
 Mostenitori majori
   1. Subsemnatul ……………………. in calitate de ………………..
   2. Subsemnatul ……………………. in calitate de ………………..
   3. ………………., domiciliat in …………., judetul ………………., str. …………., nr. …, et. …., ap. …, nr. …., in calitate de ……………, in varsta de … ani.
   4. ………………., domiciliat in …………, judetul ………………, str. ………., nr. …, et. …., ap. …, nr. …., in calitate de ………….., in varsta de … ani.
   Mostenitori minori
   5. ………………., domiciliat in …………….., judetul ………………, str. …………, nr. …., et. …, ap. …, nr. …, in calitate de ………….., in varsta de … ani.
 Bunurile ramase de pe urma sus-numitului defunct sunt urmatoarele:
 Bunuri mobile 5)
 Bunuri imobile
   1. Imobilul situat in ……6)……. judetul ……………, str. …………., nr. …, care a fost stapanit de defunct in baza …….7)……………. sub nr. …… din ………….. si transcris sub nr. …………… din …………. la …………. . Acest imobil se compune din teren in suprafata de … mp si o constructie care – potrivit certificatului nr. ….. din …………. eliberat de ……………… . – are o valoare de asigurare de …………… lei
 Pasivul succesoral
   1. Creante ipotecate sau creante garantate cu gaj asupra produselor sau marfurilor in suma de …….8)………. lei.
   2. Datoriile defunctului din impozite, taxe, asigurari obligatorii, cote obligatorii si alte obligatii fata de stat in suma de …….9)……… lei.
   3. Datorii certe garantate cu activul succesoral, conform legilor in vigoare, la data decesului, in suma de …….10)……….. lei.
   4. Cheltuieli cu ocazia ultimei boli a defunctului in suma de ……11)……….. lei.
   5. Cheltuieli cu inmormantarea defunctului, in suma de …….11)……. lei.
   Depunem urmatoarele acte:
   Subsemnatii declaram ca am acceptat, in termen legal, partea de mostenire care ne revine de pe urma sus-numitului defunct, fapt care rezulta din ………12)……….. si cerem sa ni se elibereze certificatul de mostenitor.
   Semnaturile,
   1) Numele si prenumele mostenitorului.
   2) Localitatea in care domiciliaza mostenitorul.
   3) Numele si prenumele defunctului.
   4) Localitatea in care defunctul a avut ultimul domiciliu.
   5) Se vor indica bunurile mobile si locul unde se afla.
   6) Localitatea in care este situat imobilul.
   7) Titlul in baza caruia stapanea imobilul defunctul.
   8) Se vor arata care sunt aceste creante, indicandu-se actele din care rezulta si depunandu-se aceste acte.
   9) Se vor arata aceste datorii, depunandu-se actele din care rezulta.
   10) Se vor indica datoriile si se vor depune actele din care rezulta.
   11) Se vor indica sumele respective si se vor depune actele, dar numai daca mostenitorii erau sustinatorii defunctului.
   12) Se vor arata imprejurarile din care rezulta ca mostenitorul a acceptat mostenirea.
   In termen de 6 luni de le data decesului (a incasat chiriile, a platit impozitele la fisc pentru imobil, etc.).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships