7.1. Evaluarea impactului asupra mediului (E.I.M.Î.) – activitate de interpretare a acestui eventual efect negativ produs mediului de o activitate preconizată, realizată prin expertiza ecologică.
E.I.M.Î. se efectuează în scopul stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea consecinţelor ecologice negative legate de realizarea obiectelor şi activităţilor preconizate.

Impactul asupra mediului – efectele negative ale activităţii umane asupra elementelor şi factorilor naturali, ecosistemelor, sănătăţii şi securităţii oamenilor, precum şi asupra bunurilor materiale.
Planificarea noilor obiecte şi activităţi, care pot afecta radical mediul înconjurător, se efectuează în baza documentaţiei privind E.I.M.Î. care este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat.
Cerinţele impuse procedurii de efectuare a E.I.M.Î., precum şi cerinţele impuse documentaţiei privind E.I.M.Î. sînt enumerate în Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, parte integrantă din Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător Nr.851-XIII din 29.05.96.
Documentaţia privind E.I.M.Î. se elaborează în etapa iniţială de planificare şi este considerată parte componentă obligatorie a documentaţiei de proiect şi planificare.

7.2. Documentaţia privind E.I.M.Î. trebuie să conţină:
1. Materialele privind stabilirea, descrierea şi evaluarea eventualului impact direct şi indirect al obiectelor şi activităţilor preconizate asupra:
a) condiţiilor climaterice, aerului atmosferic, apelor de suprafaţă, apelor freatice şi subterane, solului, subsolului, peisajelor, ariilor naturale protejate de stat, regnului vegetal şi animal, funcţionalităţii şi stabilităţii ecosistemelor, asupra populaţiei;
b) resurselor naturale;
c) monumentelor culturii şi istoriei;
d) calităţii mediului în localităţile urbane şi rurale;
e) situaţiei social-economice.
2. Compararea soluţiilor de alternativă propuse şi fundamentarea soluţiei optime.
3. Măsurile sau condiţiile propuse care ar exclude sau ar diminua eventualul impact ori măsurile şi condiţiile care ar spori influenţa pozitivă a obiectelor şi activităţilor preconizate asupra mediului înconjurător.
4. Evaluarea consecinţelor în cazul în care obiectele şi activităţile preconizate nu vor fi realizate.

Impactul obiectelor şi activităţilor trebuie să fie evaluat atît pentru perioada elaborării, realizării şi funcţionării, cît şi pentru cazul lichidării sau încetării funcţionării acestora, inclusiv pentru perioada de după lichidare sau de după încetarea funcţionării. La pronosticarea eventualului impact al obiectelor şi activităţilor trebuie să fie luate în considerare toate caracteristicile posibile ale teritoriului supus impactului, atît în cazul funcţionării obiectelor sau desfăşurării activităţilor în regim normal, cît şi în caz de eventuală avarie.
În baza documentaţiei privind E.I.M.Î., beneficiarul întocmeşte Declaraţia cu privire la impactul asupra mediului înconjurător (în continuare – D.I.M.Î.), în care sînt sistematizate şi analizate toate materialele, calculele şi investigaţiile realizate în procesul elaborării documentaţiei privind E.I.M.Î. În D.I.M.Î. trebuie să fie luate în considerare toate obiecţiile şi propunerile organelor administraţiei publice locale, ale ministerelor, departamentelor, precum şi rezultatele dezbaterilor publice.
Documentaţia privind E.I.M.Î. poate fi elaborată de către persoanele şi organizaţiile care au autorizaţia respectivă, eliberată de Ministerul Ecologiei în baza certificatului de calificare. Cerinţele principale impuse nivelului profesional al elaboratorilor documentaţiei privind E.I.M.Î. sînt: studiile superioare respective, practica de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani, atestarea pentru aptitudinea de a practica atare activitate.
Asociaţiile obşteşti, în a căror sarcină intră şi efectuarea expertizei ecologice obşteşti a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, pot efectua această expertiză din proprie iniţiativă sau la rugămintea
persoanelor interesate al căror mediu înconjurător se prevede a fi schimbat.
În baza documentelor prezentate de beneficiar, modificate şi completate în conformitate cu obiecţiile formulate ca rezultat al dezbaterilor publice şi cu obiecţiile organelor administraţiei publice locale, ministerelor şi departamentelor se efectuează Expertiza ecologică de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î.
Pe baza rezultatelor expertizei ecologice de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î., examinării rezultatelor dezbaterilor publice se întocmeşte avizul privind expertiza ecologică de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î. În cazul lipsei unui atare aviz pozitiv, persoanele fizice şi juridice nu au dreptul să aprobe documentaţia privind E.I.M.Î. şi să elaboreze documentaţia de proiect şi planificare
pentru obiecte şi activităţi.

În cazul în care impactul obiectelor şi activităţilor preconizate asupra mediului înconjurător au caracter transfrontieră, modul de E.I.M.Î. se reglementează conform Convenţiei privind Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător în Context Transfrontieră.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships