Mediul ambiant include toate elementele exogene firmei de natură: economică, tehnică, politică, demografică, ştiinţifică, organizatorică, juridică, ecologică ce influenţează:
• stabilirea obiectivelor firmei;
• obţinerea resurselor necesare;
• adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a obiectivelor.

Factorii de influenţă ai mediului ambiant sunt:

A. Factorii economici cuprind totalitatea elementelor de natură economică cu acţiune directă asupra activităţii întreprinderilor:
a. piaţa internă şi piaţa externă – pentru a valorifica oportunităţile pieţei este necesar ca firma de afaceri internaţionale să studieze piaţa, obţinând informaţii despre: cerere şi ofertă, preţuri, concurenţă, toate ducând la fundamentarea deciziilor de producţie, aprovizionare, vânzare, import-export.
b. pârghiile economico-financiare – acestea trebuie să asigure, pe de o parte, promovarea pluralismului economic şi, pe de altă parte, înfăptuirea unui mecanism economico-financiar centrat pe principiile de piaţă. În acest scop, o poziţie centrală o deţine realizarea cointeresării materiale, ce trebuie obţinute printr-un sistem de salarizare stimulativ şi prin stimularea agenţilor economici prin obţinerea unui profit mulţumitor. La acestea se mai adaugă: preţurile şi tarifele, creditele, taxele, dobânzile, impozitele, etc.

B. Factorii de management exogeni firmei sunt:
a. mecanismul de planificare macroeconomică – nu una imperativă, de tip centralizat, ci una inteligentă, orientativă şi stimulativă, incitativă;
b. sistemul de organizare a economiei naţionale – ameliorat şi să precizeze clar atribuţiile şi competenţele fiecărei instituţii a statului şi a modului cum ele trebuie să îşi perfecţioneze activitatea pentru a stimula dezvoltarea afacerilor;
c. modalităţile de coordonare – care să urmărească: privatizarea rapidă, restructurarea, retehnologizarea, precum şi asigurarea realizării celor 3 D: debirocratizarea, descentralizarea, dezetatizarea.

C. Factorii tehnici şi tehnologici sunt:
a. nivelul tehnic al utilajelor;
b. calitatea tehnologiei;
c. creativitatea şi inovarea;
d. preţurile tehnologiei;
e. politica de investiţii.

D. Factorii demografici sunt:
a. numărul populaţiei;
b. structura socio-profesională;
c. populaţia activă;
d. nivelul de pregătire a lucrătorilor şi managerilor.

E. Factorii socio-culturali sunt:
a. structura socială a populaţiei;
b. ocrotirea sănătăţii;
c. învăţământul;
d. cultura;
e. ştiinţa;
f. mentalitatea.

F. Factorii politici sunt:
a. politica economică şi socială;
b. politica ştiinţei şi învăţământului;
c. politica externă;
d. politica monetară, valutară, fiscală.

G. Factorii naturali sunt resursele naturale (apa, solul, clima)

H. Factorii juridici sunt reprezentaţi de legislaţie (legile, decretele, hotărârile guvernamentale

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships