APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

SC functioneaza prin adunarea gen.; prin activitatea admin-lor sai sau prin organul de control al gestiunii societatii.
Adunarea gen este organul suprem de conducere si decizie al soc., fiind formata din membrii asociati (fondatori) sau din membrii actionari (SA). Atributiile adun.gen:
– sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sa fixeze dividentul cuvenit asociatilor.
– sa aleaga admin-ri si cenzori
– sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
– sa fixeze remuneratia cuvenita acestora, daca nu a fost stipulata in actul de constituire;
– sa hotarasca inchirierea, desfiintarea sau punerea in gaj a uneia sau a mai multor unitati a soc-tii.
Adun.gen. este chemata sa decida, atat asupra problemelor obisnuite pentru ciata societatii, cat si asupra unor probleme deosebite, care vizeaza elementele fundamentale ale existentei soc-tii. Adun.gen. poate fi ordinara si extraordinara:
1)Adun.gen. ordinara este adunarea care se intruneste cel putin o data pe an, nu mai devreme de o luna si nu mai tarziu de 2 luni de la data primirii de catre organul financiar a darii de seama anuale a soc-tii, inscrise in ordinea de zi, in raport cu forma SCsi va avea loc la sediul soc-tii si in localul indicat in convocare.
2)Adun. extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare in problemele care vizeaza modif-rea actelor constit-ve ale SC. Asemenea probleme sunt: prelungirea duratei soc-ti; marirea sau reducerea capitalului social; schimbarea obiectului ori a formei soc-tii; mutarea sediului; fuziunea cu alte soc-ti; dizolvarea anticipata a soc-tii. Conditiile de cvorum si de majoritate sunt diferite, mai riguroase decat pentru adun.gen. ordinara.
Pentru exercitarea atributiilor sale adun.gen. trebuie sa parcurga etape: 1) Convocarea adunarii- trbuie sa contina locul si data tinerii adunarii, ordinea de zi. Locul adunarii este sediul soc-tii, iar data adunarii trebuie fixata incat sa asigure timpul necesar ajungerii convocarii la cunostinta asociatilor. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la data comun-rii convocarii.
2) Informarea membrilor- Modalitatea incunostiintarii este diferita: SA- se face prin publicarea in Mon.Oficial, sau in unul din ziarele raspandite in localitatea in care se afla sediul SC sau din cea mai apropriata local-te. In SRL- prin scrisoarea recomandanta (invitatii in scris) ce se trimit de catre comitetul de conducere tuturor asociatilor SC cel putin cu 15 zile pana la convocarea AG. In SNC comunicarea convocariitrebuie sa se faca in conditiilein care asigura participarea asociatilor la AG.
3) Desfasurarea AG- sedinta se deschide de catre presedintele consiliului de admin-re sau de catre persoana care il inlocuieste, apoi se aleg din actionari 1-3 secretari, care vor verifica prezenta actionarilor, specificand capitalul pe care il repr-ta fiecare.Se va intocmi procesul verbal. Dupa ce se trece la dezbaterea problemelor care fac obiectul ordinii de zi. Dreptul de vot este strans legat de participarea la cap. social. Hotararile AG se iau prin vot deschis. In mod exceptional, vot secret este obligatoriu, pentru alegerea membrelor consiliului de admin-re si a cenzorilor. pentru revocarea lorsi pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea admin-lor.
4) Publicarea hotaririlor – hotaririle sunt inscrise in proces-verbal, semnat de presedintele AG si de secretarul sedintei. Procesul verbal se intocmeste in termen de 10 zile de la incheierea AG, in cel putin 2 ex. La proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocarea, precum si listele de prezenta a actionarlor. Procesul-verbal se autentifica de comisia de cenzori sau de notar. In cazul SA hotararile AG vor fi depuse, intermen de 15 zile la oficiul registrului actionarilor, pentru a fi mentionate in registru, si publicate in Mon. Oficial. Pentru alte forme nu este necesara aducerea la cunostinta tertilor hotarirea AG.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]