Firma de afaceri internaţionale existã şi funcţioneazã într-un mediu endogen şi exogen mobil, uneori chiar turbulent, şi pe o piaţã concurenţialã, ceea ce impune imperative schimbãri şi adaptãri cvasipermanente.
Manifestarea unei game variate de factori (modificãri tehnologice; creşterea dimensiunilor firmelor; instabilitatea surselor de aprovizionare şi a debuşeelor; modificarea duratei ciclului de fabricaţie a produselor; reducerea longevitãţii unor produse; modificarea formelor organizatorice; schimbãrile de ordine economicã, socialã, politicã, ecologicã, demograficã, culturalã, etc) influenţeazã şi afecteazã activitatea şi performanţele firmelor de afaceri internaţionale care sunt obligate la adaptãri şi reorganizãri frecvente pentru a putea face faţã acestor schimbãri.
Conducerea strategicã (managementul strategic) este fundamentatã şi corelatã organic cu funcţia de previziune. Ea presupune:
1. Descifrarea şi anticiparea schimbãrilor şi modelãrilor ce trebuie realizate în interiorul firmei şi în relaţiile ei cu mediul ambiant.
2. Receptivitatea la nou.
3. Dinamism, iniţiativã şi flexibilitate în toate funcţiile manageriale, astfel încât sã fie evitate toate discordanţele între cerere şi ofertã, între nou şi vechi, astfel încât sã se asigure o competitivitate ridicatã a firmei şi posibilitãţi de expansiune economicã.
Conducerea strategicã este, deci, necesarã şi beneficã pentru firmele de afaceri internaţionale pentru cã ea îndeplineşte o serie de roluri:
1. Aceastã conducere strategicã stabileşte şi conferã o viziune şi un cadru general unitar de acţiune la toate nivelele ierarhice, dar prioritar la nivelele de vârf, orientând toate activitãţile.
2. Conducerea strategicã contribuie la creşterea responsabilitãţii factorilor decizionali din structura organizatoricã a firmei, contribuind la ameliorarea caltativã a întregului proces de conducere.
3. Conducerea strategicã genereazã mutaţii conceptuale, comportamentale şi antreprenoriale în rândul managerilor, ducând la rezultate performante.
4. Conducerea strategicã permite o confruntare eficace a firmei cu alte firme, într-un proces economic concurenţial în condiţiile unui mediu ambiant într-o permanentã schimbare evolutivã, deci firma devine aptã pentru concurenţã.
5. Conducerea strategicã permite realizarea unei perfecţionãri şi adaptãri continue a structurilor existente pentru ca acestea sã fie cât mai bine adecvate noilor exigenţe impuse de modificãrile ce survin pe pieţele de desfacere, în cerinţele şi exigenţele consumatorilor, etc.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships