Impozitul pe salarii a fost reglementat mai intai prin HG 52 din 01/18/1991. Aceasta a fost abrogata prin intrarea in vigoare a Legii 32/1991. Conform acestei legi, se considera salarii realizate pe teritoriul Romaniei si se impoziteaza salariile in bani primite de catre salariati de la persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, precum si salariile primite din strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceasta lege a fost republicata, modificata si completata (republicata in M.Of. 185/12 august 1996, modificata si completata prin: O.G. 62/1997, publicata in M.Of. 226/30-08-1997, aprobata si modificata prin Legea 75/1998, publicata in M.Of. 144/9 aprilie 1998; O.G. 6/1998, publicata in M.Of. 27/27-01-1998), sfarsind prin a fi abrogata prin Ordonanta 73 din 08/27/1999 privind impozitul pe venit.
Insa nu s-a facut doar o transformare a impozitului pe salarii in impozitul pe venit. Prin alte reglementari, se realizeaza o impozitare directa asupra salariilor, avand diverse scopuri. Caracteristica acestor impozite este ca plata lor este in sarcina angajatorului. Analizam in continuare aceste impozite.

Asigurarile de sanatate

Au fost reglementate de-a lungul anilor prin urmatoarele acte:
– HG 108 din 02/26/1998 priv. executarea creantelor la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate si Fondul special pentru sanatate
– Norma nr. 0 din 03/19/1999, emisa de Casa Asigurarilor de Sanatate priv. modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate MO 114/19-03-1999
– Ordin nr. 74 din 06/07/2000, emis de Casa Asigurarilor de Sanatate – aprobarea Normelor privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, prin care Normele privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, publicate in MO 114/19-03-1999, isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a normelor aprobate prin prezentul ordin MO 282 din 06/22/2000
– Ordin nr. 322 din 05/16/2001, emis de Casa Asigurarilor de Sanatate – modificarea Normelor privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 74/2000 MO nr. 272 din 05/25/2001

Cele mai importante prevederi in vigoare:
Angajatorii au obligatia sa retina si sa vireze caselor de asigurari de sanatate contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, in cota de 7% raportata la fondul de salarii.
Prin fond de salarii se intelege suma veniturilor in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica pentru munca prestata in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii, incheiate potrivit legii, indiferent de perioada la care se refera. Contributiile pentru asigurari sociale de sanatate datorate de angajator se vireaza la casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati se determina astfel:
a) o cota de 7% aplicata lunar asupra veniturilor salariale brute in cazul asiguratilor care au calitatea de salariat sau care presteaza o activitate pe baza de conventie civila de prestari de servicii.
Prin venituri salariale brute se intelege suma tuturor veniturilor in bani si in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii, indiferent de perioada la care se refera, sau de forma in care se acorda.
Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se inscrie intr-o coloana distincta din statul de salarii sub denumirea “Contributia de asigurari sociale de sanatate”. Contributiile se calculeaza si se retin de catre angajatori din veniturile salariale si se vireaza la termenul stabilit pentru plata celorlalte obligatii prevazute de lege datorate asupra drepturilor salariale
b) o cota de 7% aplicata asupra veniturilor impozabile ale liber-profesionistilor.
Sunt considerate venituri impozabile ale liber-profesionistilor veniturile realizate din activitati independente, respectiv veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente, astfel cum sunt definite la art. 15 din O.G. 73/1999.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din veniturile asiguratului. Contributia se plateste de catre beneficiarii de venituri din activitati independente o data cu plata impozitului pe venitul datorat, pe baza declaratiei.

Administrarea fondului de asigurari sociale de sanatate se face prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si prin casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.

Fondul special de sustinere a invatamantului de stat

Reglementari in vigoare:

– OG 75-08/30/1999 – constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat MO 420-08/31/1999
– HG 806-09/30/1999 – aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si gestionarea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat MO 485-10/07/1999

Regiile autonome, societatile comerciale, companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, organizatiile economice straine cu sediul in Romania, reprezentantele din Romania ale societatilor straine care angajeaza personal roman, precum si alte persoane juridice care realizeaza activitati economice in Romania au obligatia ca incepand cu data de 1 septembrie 1999, sa verse la Fondul special de sustinere a invatamantului de stat o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii brut lunar.
Platitorii au obligatia sa calculeze lunar si sa vireze sumele reprezentand 2% asupra fondului de salarii brut lunar o data cu plata chenzinei a doua a drepturilor salariale pe luna expirata, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare.

Gestionarea fondului special se efectueaza de catre Ministerul Educatiei Nationale.

Fondul de somaj

Contributia salariatilor la fondul de somaj este de 1% din salariul de baza brut.
Persoanele juridice si fizice – angajatori, care, potrivit legii, au obligatii de plata la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, trebuie sa declare lunar aceste obligatii.
Declaratia lunara se depune in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, o data cu dovada efectuarii platii acestora, la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla sediul social al angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.

Contributia la asigurarile sociale

Art. 5 din Legea sistemului public de pensii prevede:
(1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugares,ti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
IV. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau al altor forme de asociere din agricultura;
i) persoane care desfasoara activitati in unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au incheiat contract individuai de munca;
V. persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV;
VI. persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de converitii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie.
(2) Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare, in conditiile prezentei legi, si alte persoane care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).

Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data incheierii contractului de asigurare.
Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale, stabilita anual pentru conditii normale de munca.
Contributia de asigurari sociale, datorata de angajatori, reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale, prevazuta la alin. (2), pana la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, in functie de conditiile de munca.
Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea.
Calculul si plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI si de angajatorii acestora, se fac lunar de catre angajatori.
Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
Plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2), se face lunar de catre acestia pe baza calculului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigurati.
Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor aflati in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h) si alin. (2), se poate face si la intervale mai mari de o luna, fara a depasi 6 luni, cu respectarea termenelor prevazute in declaratia sau in contractul de asigurare.
Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, si/sau veniturile asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;
b) venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.
Baza de calcul prevazuta mai sus nu poate depasi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.
Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si veniturile brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. Vl.
Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie.
Pentru persoanele juridice si fizice care folosesc personal salariat, contributia pentru asigurarile sociale de stat se stabileste diferentiat; astfel:
-45% asupra castigului brut realizat de salariatii incadrati in grupa I de munca;
-40% asupra castigului brut realizat de salariatii incadrati in grupa a II-a de munca;
-35% asupra castigului brut realizat de celelalte categorii de salariati;
-15% asupra salariului brut primit, dar nu mai putin decat salariul minim brut pe tara, in cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru ingrijirea persoanelor in varsta a persoanelor cu handicap si a copiilor,
conform legii 19/2000
Cu aplicare de la 1 aprilie 2001, legea trimite la un act normativ care nu există: „Cotele de contribuţii de asigurări sociale (CAS) se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat“. În loc de lege, guvernul Năstase a redactat peste noapte o ordonanţă care modifică nivelul CAS de la 30% la 35%, pentru condiţii normale de muncă, de îndată ce apare în Monitorul Oficial. Cei mai mulţi au luat noul procent ca pe o nouă majorare. În fapt, majorarea este indirectă, prin mărirea bazei de impozitare. „Procentul virat până acum de angajat pentru pensia suplimentară (5%) a fost inclus în CAS, deci nu se mai plăteşte separat“, precizează Ştefana Aghergheloaie, consilier la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Nu înseamnă că taxele pe salarii nu vor creşte, întrucât legea pensiilor nr. 19/2000 stabileşte că o treime din plata CAS cade în sarcina asiguratului – 11,6%, faţă de 5%, cât plătea până acum la pensia suplimentară. Salariatul are deci 6,6% de achitat în plus. Legea mai obligă la menţinerea veniturilor nete (art. 183). Firmele sunt obligate să mărească salariul din cartea de muncă (brut), astfel încât angajaţii să primească aceeaşi sumă de bani. Implicit, creşte baza de impozitare. „O astfel de impunere pentru companiile private încalcă principiul liberei negocieri a salariului“, spune în replică senatorul Simona Marinescu, ex-secretar de stat în Ministerul Muncii.
Legea a panicat nu numai departamentele de resurse umane ale companiilor, dar a nedumerit până şi pe oamenii care lucrează zilnic cu acte normative, jurişti sau experţi contabili. Unii angajatori au luat deja în calcul creşterea salariilor. „Salariile mici vor fi îndeobşte afectate, dar ne vom conforma, mărind brutul“, apreciază Doina Popescu, generalist resurse umane la Compaq.
Din contră, legiuitorul a protejat salariile mari. Pentru retribuţiile care depăşesc de trei ori nivelul salariului mediu pe economie (peste 10 milioane de lei), nu se datorează CAS decât la nivelul celor trei salarii. Pe diferenţă nu se mai plăteşte CAS. Reprezentanta MMSS recunoaşte că „într-adevăr, contribuţiile pe salarii cresc, dar nu pe totalul fondului de salarii, întrucât există plafonul plăţii CAS, în cazul retribuţiilor mari“.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships