Împrumuturile pe termen lung au de obicei o scadenţă mai mare de 5 ani, cele pe termen mediu între 1-5 ani, iar împrumuturile pe termen scurt nu depăşesc 1 an. Primele 2 categorii sunt finanţate în special activele imobilizate în timp ce activele circulante sunt finanţate îndeosebi din credite pe termen scurt. Creditele pe termen lung sunt foarte variate prin natura şi obiectul lor. Unele întreprinderi pot face apel la economiile publice prin diverse tipuri de împrumuturi pe termen lung pe bază de titluri.
Finanţarea pe termen lung mai poate fi asigurată şi de organisme publice specializate precum şi de bănci şi de alte instituţii financiare.
Capitalurile împrumutate peste 5 ani sunt menite să finanţeze elemente cu caracter stabil al patrimoniului. În funcţie de originea/provenienţa sumelor împrumutate, împrumuturile pe termen lung se pot clasifica în :
– împrumuturi obligatorii
– împrumuturi de la organisme publice specializate
– împrumuturi de la stat
– împrumuturi de la bănci
Împrumuturile obligatorii – nevoile de capital pe termen lung ale unei societăţi pot fi acoperite atât prin emisiuni de acţiuni,cât şi prin emiterea de obligaţiuni care asigură fonduri împrumutate generând şi cheltuieli pentru plata dobânzilor aferente şi pentru rambursarea ratelor scadente. Împrumuturile pe bază de obligaţiuni sunt o formă specială a creditului pe termen lung fiind caracterizate de lansarea publică a unor titluri negociabile.Fiecare obligaţiune reprezintă o fracţiune a datoriilor pe termen mediu şi lung ale unei întreprinderi. Obligaţiunile sunt caracterizate de următoarele elemente :
– valoarea nominală în funcţie de care se stabileşte dobânda
– o rată a dobânzii nominală care este aplicată la valoarea nominală a obligaţiunii pentru a determina suma cuponului ce trebuie plătită
– preţul de emisiune este de obicei mai mic decât valoarea nominală, diferenţa constituind o primă de emisiune
– preţul de rambursare poate fi mai mare ca valoarea nominală,diferenţa reprezentând o „primă de rambursare”
– întreprinderea poate ajunge de a primi o sumă mai mică decât cea pentru care îşi angajează răspunderea şi la care calculează dobânda şi rambursează o sumă mai mare decât valoarea nominală
– durata împrumutului se stabileşte prin contract însă durata de viaţă economică a fiecărei obligaţiuni nu este precizată în principal datorită faptului că de cele mai multe ori rambursarea are loc prin tragere la sorţi
– obligaţiunile sunt titluri care pot fi cotate la bursă,societatea emitentă poată să-şi reducă datoria prin răscumpărarea la bursă a obligaţiunilor la un preţ ce poate fi inferior valorii de rambursare
– spre deosebire de acţionari care sunt coproprietari ai firmei, posesorii obligaţiunilor posedă numai drept de creanţă asupra societăţii
– succesul unui împrumut pe bază de obligaţiuni depinde de factori cum sunt ce referitori la conjuctura economică, randamentul şi durata împrumutului precum şi notorietatea firmei
– posesorul de economii care-şi plasează banii în titluri ale unor întreprinderi mari întâmpină riscuri relativ reduse la care se adaugă şi avantajul lichidităţii sporite, în comparaţie cu investitorii în capitalul unor întreprinderi mici şi mijlocii
– I.M.M.-urile care doresc să contracteze un împrumut pe termen lung se pot adresa
numai băncilor sau instituţiilor financiare specializate spre deosebire de întreprinderile mari care pot ocoli circuitul bancar prin acordarea unor împrumuturi reciproce sau prin apelarea la economiile publice pe bază de instrumente de credit titularizate
– dacă persoanele care au acordat împrumuturi pe bază de obligaţiuni vor să-şi răscumpere banii înainte de scadenţă se poate face apel la piaţa bursieră primind un preţ care diferă atât faţă de valoarea nominală cât şi faţă de valoarea de rambursare
– obligaţiunile nu conferă posesorilor nici o putere decizională
– o obligaţiune mai este definită prin valoarea de emisiune,plata dobânzilor, calendarul de amortizare sau de rambursare şi preţul de rambursare
În practica economiei de piaţă se pot utiliza mai multe tipuri de obligaţiuni :
1)obligaţiuni simple(clasice)
În situaţia în care societatea procedează la emisiunea unui împrumut pe bază de obligaţiuni, ea remite fiecărui creditor un număr de titluri corespunzător sumei angajate.
Împrumuturile se adresează populaţiei, societăţilor şi instituţiilor financiare şi de
credit,astfel că marile unităţi economice au avantajul de a avea o bază foarte largă de creditare putând negocia condiţii mult mai favorabile de împrumut.
Dobânda în procente se poate calcula prin raportarea cuponului venitului anual la valoarea nominală şi deînmulţit cu 100.
2)obligaţiuni indexate
Sunt denumite astfel pentru că preţul de rambursare şi/sau dobânda variază în conformitate cu un indice stabilit apriori. Astfel obligaţiunile pot fi indexate cu un indice special care are legătură directă cu activitatea societăţii (cifra de afaceri, preţul produselor, valoarea adăugată şi uneori profitul).
Aceste obligaţiuni sunt avantajoase pentru creditori deoarece societate în cazul unei activităţi economice favorabile, întâmpină şi un serviciu crescut al datoriei.
3)obligaţiuni participante
Aceste obligaţiuni sunt o variantă a obligaţiunilor indexate caracterizate prin aceea că dau dreptul la o dobândă fixă plus o dobândă suplimentară indexată în funcţie de evoluţia profiturilor societăţii.
4)obligaţiuni convertibile în acţiuni
Se caracterizează prin dreptul pe care-l oferă deţinătorilor de a-şi transforma creanţele după un termen în acţiuni la libera opţiune a creditorilor. Decizia se manifestă într-o anumită perioadă, după care convertibilitatea nu mai e posibilă.
Deţinătorii acestui tip de obligaţiuni sunt avantajaţi prin aceea că au garanţia rambursării minimale (la valoarea nominală) însoţită şi de posibilitatea de a obţine un câştig suplimentar important pentru că valoarea reală a acestor obligaţiuni urmăreşte îndeaproape valoarea acţiunilor şi poate atinge niveluri mult mai mari.
Obligaţiunea convertibilă este preferabilă celei clasice, în special datorită posibilităţii de a se beneficia de creşterea reală a volumului şi a eficienţei activităţii.
Ea este preferabilă chiar şi acţiunilor deoarece oferă siguranţă faţă de o eventuală scădere a cursului acţiunilor, iar dacă nu se procedează la convertirea ei în acţiuni rămâne un instrument generator de venituri anuale constante.
Emitentul obligaţiunilor convertibile poate oferi o dobândă mai mică faţă de obligaţiunile clasice.
Pentru societăţi emiterea de obligaţiuni convertibile constituie de fapt o amânare a majorării de capital şi o ocolire a apelării la majorarea clasică prin noi emisiuni de acţiuni.
5)împrumuturi obligatorii grupate/colective
Asemenea împrumuturi pot fi acordate de către unele instituţii financiare create special în folosul unui anumit grup de întreprinderi.
Instituţiile financiare le permit în special I.M.M.-urilor să intre pe piaţa financiară şi să obţină condiţii favorabile de împrumut.
6)euro-obligaţiunile
Împrumuturile internaţionale iau în mare măsură forma euro-obligaţiunilor, adică a titlurilor plasate în afara graniţelor ţării şi în valutele altor ţări. Asemenea împrumuturi sunt accesibile numai marilor corporaţii şi firmelor multinaţionale şi nu diferă de obligaţiunile simple/clasice sau uneori de obligaţiunile indexate.
Plasarea euro-obligaţiunilor se face prin intermediul unor uniuni sau grupuri bancare internaţionale,obligaţiile putând fi cumpărate de către diverşi investitori care nu domiciliază neapărat în statul pe pieţele căruia sunt lansate titlurile.
Din considerente de echilibrare a balanţelor de plăţi externe, marile întreprinderi sunt încurajate să se împrumute de pe pieţele europene.
Împrumuturi de la organisme publice specializate
Recursul la aceste instituţii financiare se face ca urmare a dificultăţilor pe care le întâmpină unele societăţi în apelarea la pieţele financiare tradiţionale şi prin modalităţile menţionate anterior.
Instituţiile financiare respective intervin direct pe pieţele financiare, permiţând obţinerea indirectă a societăţii capitalurile de împrumut pe termen lung.
Împrumuturi de la stat
Reprezintă intervenţii financiare ale statului menite să acopere diferenţa cu care se confruntă întreprinderile de interes naţional în procurarea capitalurilor de pe piaţa financiară şi au rolul de a favoriza dezvoltarea anumitor ramuri şi sectoare ale economiei.
Împrumuturile de la bănci
Băncile intervin la rândul lor sub diferite în asigurarea necesarului de capitaluri pe termen lung necesare activităţii societăţii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships