Instituţiile publice statale sunt acele instituţii care aparţin statului şi nu colectivităţilor locale  având legături cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele  fondurilor speciale.
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice:
1.                              integral din bugetul de stat, al asigurărilor sociale de stat, al fondurilor speciale
2.                              din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, al asigurărilor sociale de stat, al fondurilor speciale.
3.                              integral, din venituri proprii.
Instituţiile publice care sunt finanţate integral din bugetul de stat, al asigurărilor sociale de stat, al fondurilor speciale, după caz, varsă integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finanţate.
Deşi există şi instituţii publice care realizează venituri proprii, regula este aceea a finanţării bugetare, conducătorii având calitatea de ordonatori de credite.
Instituţiile publice pot folosi pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, în situaţia instituţiilor publice finanţate integral de la buget, se varsă direct la bugetul din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv şi se vor utiliza cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător.
Lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite sunt obligaţi să transmită Min. Finanţelor situaţia privind sumele virate la buget şi utilizate, în vederea introducerii modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, al fondurilor speciale după caz.
Bunurile materiale primite sub formă de donaţii şi sponsorizări se înregistrează în contabilitatea acestora.
Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale care aparţin instituţiilor publice finanţate  constituie venituri ale bugetului de stat, al asig. sociale de stat sau al fondurilor speciale , după caz şi se varsă la acestea.
Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate în limita sumelor primite de la acesta.

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice  finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.
Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se întocmesc o dată cu bugetul instituţiei publice de care aparţin şi se aprobă o dată cu bugetul acesteia.
Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.
Finanţarea instituţiilor şi serviciilor publice locale se asigură :
q         integral din bugetul local, în funcţie de subordonare,
q         din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la  bugetul local,
q         integral, din venituri extrabugetare.
Instituţiile şi serviciile publice finanţate integral din bugetul local varsă veniturile realizate la acest buget.
Veniturile extrabugetare provin din chirii, taxe, manifestări culturale şi sportive, publicaţii etc.
Competenţa de aprobare a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice locale diferă, în funcţie de modul de finanţare a acestora:
                      cele finanţate integral sau parţial din bugetele locale se aprobă de către consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, în funcţie de subordonarea acestora,
                      cele finanţate integral din venituri extrabugetare se aprobă de către organul de conducere al acestora cu avizul ordonatorului principal de credite.
Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se efectuează prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului.
Execuţia de casa a bugetului reprez. complexul de operaţiuni care se referă la încasarea, păstrarea şi eliberarea de resurse financiare pt efectuarea cheltuielilor publice. Principiile care stau la baza executiei de casa sunt:
                                         Delimitarea atribuţiilor persoanelor care dispun de utilizarea resurselor financiare , de atribuţiile celor care execută încasarea acestora,
                                         Unitatea de casa – veniturile fiecărui buget sunt concentrate în întregime în cont.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships