Veniturile şi cheltuielile se repartizează pe trimestre în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele şi posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetele centrale se aprobă de către:
1. Min. Finanţelor Publice pe capitole de cheltuieli şi în cadrul acestora pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe capitole şi în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale , la propunerea ordonatorilor principali de credite, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice ale Ministerului Finanţelor Publice.
2. Ordonatorii principali de credite pentru celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor terţiari de credite, după caz,
3. Ordonatorii secundari de credite pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor terţiari de credite bugetare.

Modificarea destinaţiei creditelor bugetare
Prin legea bugetară anuală se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, precum şi structura funcţională şi economică a acestora.
Structura funcţională grupează cheltuielile după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice.
Structura economică grupează cheltuielile după natura şi efectul lor economic.
Creditele bugetare aprobate unui ordonator principal de credite prin legea bugetară anuală nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor altui ordonator principal de credite. Cheltuielile aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor altui capitol. Utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate legal atrage răspunderea juridică a celor vinovaţi.
Tipuri de modificări:
1.                           virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare,
2.                           transferul creditelor bugetare.
Realizarea veniturilor bugetare
Principiile care stau la baza realizării veniturilor bugetare:
1.                                         impozitele, taxele şi orice alte venituri se înscriu în bugetul de stat numai dacă au fost stabilite prin lege,
2.                                         legea bugetară anuală aprobă pentru fiecare an lista impozitelor, taxelor precum şi a celorlalte venituri ale statului care urmează să se perceapă,
3.                                         este interzisă perceperea sub orice titlu şi sub orice denumire, de contribuţii directe sau indirecte, în afară de cele stabilite prin lege.
Orice venit neîncasat până la data de 31 decembrie  a anului se va încasa în bugetul anului următor.
Încasarea veniturilor se realizează prin mai multe procedee: calcularea şi plata directă a acestora de către subiecţii impunerii, calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a impozitului datorat de către o terţă persoană, impunerea şi debitarea de către organele fiscale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships