Ansamblu de măsuri şi reglementări, prevăzute de legislaţie, de prevenire şi combatere a poluării aerului constituie norme de protecţie a aerului. (art. 3 LA)

Normativele calităţii aerului.
În scopul evaluării calităţii aerului, se stabilesc normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă a acestora asupra atmosferei şi sănătăţii oamenilor.
CMA de poluanţi – concentraţie maximă admisibilă a poluanţilor din atmosferă, permisă de reglementările în vigoare pentru anumite zone şi intervale de timp, care nu are acţiune negativă asupra mediului reprezintă. (art. 3 LA)
Normativele CMA de poluanţi, inclusiv de microorganisme patogene şi substanţe biologic nocive, precum şi concentraţiile admisibile de radionuclizi în aerul atmosferic se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi sînt unice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
În caz de necesitate, pentru o perioadă concretă de timp, în unele raioane se stabilesc normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă asupra aerului atmosferic mai drastice în comparaţie cu cele stabilite.
Folosirea substanţelor pentru care nu sînt stabilite CMA de poluanţi este interzisă. (art. 10 LA)
ELA de poluanţi – emisie limitat admisibilă a poluanţilor evacuaţi în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, în corespundere cu normativele calităţii aerului, prevăzute pentru populaţie, regnul animal şi vegetal. (art. 3 LA)
Normativele ELA de poluanţi se stabilesc la un astfel de nivel încît substanţele evacuate de toate sursele existente în zona respectivă, ţinîndu-se cont de perspectiva dezvoltării ei, să nu depăşească CMA de poluanţi.
La stabilirea ELA de poluanţi se iau în consideraţie factorii de poluare a atmosferei, datele inventarierii emisiilor de noxe ale fiecărei surse de poluare, normativele în vigoare ale CMA de poluanţi şi nivelul poluării de fond a aerului.
În cazul în care procesele tehnologice nu permit reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă pînă la nivelul necesar, se admite aplicarea de emisii coordonate provizoriu, elaborîndu-se măsuri concrete privind reducerea emisiilor în perioade de timp strict determinate.
Normativele ELA de poluanţi şi gradul de influenţă nocivă asupra aerului atmosferic, metodele de determinare a acestora şi tipurile surselor pentru care ele se elaborează se aprobă şi se pun în aplicare în modul stabilit de Inspectoratul Ecologic de Stat. (art. 11 LA)
Emisiile de poluanţi în atmosferă de la sursele fixe de poluare se admit, în fiecare caz concret, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul Ecologic de Stat, în care se stabilesc normativele ELA de poluanţi, precum şi alte condiţii şi reglementări care asigură protecţia aerului atmosferic. (art. 12 LA)

Reglementarea activităţii de protecţie a aerului atmosferic.
Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie generatoare de emisii poluante în aerul atmosferic sînt obligate:
a) să întreprindă acţiuni de ordin economico-organizatoric, tehnic şi de altă natură pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor şi reglementărilor autorizaţiilor de emisie, să respecte normele de protecţie a aerului;
b) să ia măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanţi;
c) să asigure menţinerea în bună stare, funcţionarea eficientă şi continuă şi controlul instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor pentru purificarea emisiilor;
d) să ţină evidenţa permanentă a compoziţiei, calităţii şi cantităţii emisiilor de poluanţi în atmosferă;
e) să deţină paşaportul ecologic al întreprinderii;
f) să achite la timp în fondul ecologic taxele pentru emisiile de poluanţi. (art. 13 LA)
În cazul în care se încalcă condiţiile şi reglementările autorizaţiilor de emisie a poluanţilor sau apare pericolul pentru mediul înconjurător, Inspectoratul Ecologic de Stat limitează, suspendă sau interzice, printr-o decizie, emisiile de poluanţi în atmosferă, inclusiv funcţionarea unor instalaţii, secţii şi întreprinderi industriale.

În scopul protecţiei aerului atmosferic, ministerele, departamentele, agenţii economici, sînt obligaţi să elaboreze şi să realizeze măsuri complexe de protecţie a aerului atmosferic, care vizează:
 situaţiile excepţionale, de depăşire a normativelor ELA de poluanţi, stabilite pentru întreprindere în autorizaţia de emisie, ca urmare a poluării excepţionale a aerului;
 cazurile sporirii concentraţiei de poluanţi în aerul atmosferic, provocată de condiţii meteorologice nefavorabile;
 emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la mijloacele şi utilajele de transport, ce nu trebuie să depăşească normativele ELA;
 gradului de influenţă fizică nocivă asupra atmosferei: impactului dăunător asupra atmosferei al proceselor radiante, vibraţiilor, undelor sonore, inclusiv al radiaţiilor şi zgomotelor;
 cerinţele de protecţie a aerului atmosferic la implementarea de descoperiri ştiinţifice, de invenţii, de noi sisteme tehnologice, la importul utilajului;
 protecţia aerului atmosferic la extragerea minereurilor, amplasarea şi exploatarea tericoanelor, haldelor şi gunoiştilor;
 consumul de aer atmosferic pentru necesităţile de producţie;
 impactului antropic asupra factorilor climaterici.

Condiţiile de amplasare, proiectare, construcţie, reconstrucţie, extindere şi dare în exploatare a obiectivelor cu impact asupra aerului atmosferic.
La amplasarea, proiectarea, construcţia şi darea în exploatare a întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective noi, la reconstruirea şi extinderea celor în funcţiune cu perfecţionarea proceselor tehnologice şi a utilajului existent şi implementarea unor tehnologii şi utilaje moderne cu impact asupra atmosferei, este necesar să se respecte normele privind impactul asupra aerului atmosferic. În aceste cazuri se cere să se prevadă captarea (purificarea), utilizarea şi neutralizarea deşeurilor şi noxelor sau eliminarea definitivă a emisiilor de poluanţi în atmosferă, respectarea altor reglementări privind protecţia acesteia.
Inspectoratul Ecologic de Stat examinează materialele privind alegerea terenurilor pentru construcţie, proiectele de construcţie, reconstrucţie şi extindere a întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective cu impact asupra aerului atmosferic şi emite avizele respective.
Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie la obiectivele generatoare de poluanţi sînt obligate să doteze sursele de poluare, indiferent de termenul dării lor în exploatare, cu instalaţii, utilaje şi aparate pentru purificarea emisiilor, iar laboratoarele respective – cu mijloace de control al compoziţiei şi concentraţiei poluanţilor emişi.
În cazul imposibilităţii reducerii emisiilor de poluanţi şi a influenţei nocive asupra aerului atmosferic de către întreprinderi, instalaţii şi alte obiective pînă la nivelul normativelor stabilite, acestea îşi încetează activitatea sau, prin decizia Inspectoratului Ecologic de Stat adoptată în comun cu serviciul sanitaro-epidemiologic, sînt reprofilate. (art. 20 LA)

Conform normelor şi regulilor sanitaro-igienice şi ecologice vizînd protecţia aerului atmosferic se efectuează proiectarea, construcţia, reconstrucţia, extinderea localităţilor. Documentele respective se examinează de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. (art. 21 LA)

Persoanelor fizice şi juridice care elaborează şi implementează tehnologii moderne nepoluante pentru atmosferă li se acordă facilităţile fiscale prevăzute de legislaţie. (art. 27 LA)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships