1.1. Bazele juridice ale creării şi funcţionării fondului ariilor naturale protejate de stat, principiile, mecanismul şi modul lui de conservare, precum şi atribuţiile autorităţilor publice centrale şi locale, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale cetăţenilor în acest domeniu sunt stabilite prin Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (LANP)Nr.1538-XIII din 25.02.98 // în MO RM nr.66-68/442 din 16.07.1998

1.2. Zonă (arie) naturală protejată – spaţiu natural, delimitat geografic, cu elemente naturale reprezentative şi rare, desemnat şi reglementat în scopul conservării şi protecţiei tuturor factorilor de mediu din limitele lui. (art. 2 LANP)

Fond al ariilor protejate (FANP) – totalitate a ariilor naturale, a obiectelor şi a complexelor naturale protejate de stat. (art. 2 LANP)
FANP include obiectele şi complexele naturale cu valoare primordială incontestabilă pentru conservarea biodiversităţii şi habitatelor naturale, pentru studierea proceselor naturale, restabilirea echilibrului ecologic şi pentru educaţia ecologică a populaţiei.
Datele iniţiale despre acest fond sînt utilizate la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului. (art. 3 LANP)

FANP constă din următoarele categorii de obiecte şi complexe naturale:
 delimitate în conformitate cu clasificarea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii:
a) rezervaţie ştiinţifică;
b) parc naţional;
c) monument al naturii;
d) rezervaţie naturală;
e) rezervaţie peisagistică (de peisaj geografic);
f) rezervaţie de resurse;
g) arie cu management multifuncţional;
h) rezervaţie a biosferei;
 care nu ţin de clasificarea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii:
a) grădină botanică;
b) grădină dendrologică;
c) monument de arhitectură peisageră;
d) grădină zoologică.

Obiectele şi complexele din FANP sînt de importanţă internaţională, naţională şi locală.
Modul de atribuire a acestor grade de importanţă este stabilit de LANP, de alte acte normative privind fondul ariilor protejate, precum şi de convenţiile internaţionale din domeniu:
– Convenţia privind diversitatea biologică, Rio de Janeiro, 1992;
– Convenţia privind viaţa sălbatică şi habitatele naturale din Europa, Berna, 1979;
– Convenţia privind speciile migratoare de animale, Bonn, 1979;
– Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, Ramsar, 1971, etc.

Prin crearea fondului de arii protejate se urmăreşte:
a) reglementarea relaţiilor din domeniul protecţiei mediului, conservarea obiectelor şi complexelor naturale pentru generaţia actuală şi generaţiile viitoare;
b) studierea profundă a proceselor naturale din biocenoze şi restabilirea echilibrului ecologic în ariile naturale protejate;
c) menţinerea fondului genetic în limitele capacităţilor biologice ale obiectelor şi complexelor naturale;
d) tragerea la răspundere a persoanelor fizice şi juridice care au cauzat prejudicii ariilor naturale protejate;
e) respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale cu privire la ariile naturale protejate.

Obiectele şi complexele din fondul ariilor protejate sînt proprietate publică, cu excepţia terenurilor private, luate sub protecţia statului la iniţiativa titularilor, ele rămînînd în continuare proprietatea lor.
Terenurile obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate sînt destinate ocrotirii naturii, fac parte din proprietatea publică, nu pot fi privatizate şi nici arendate, au un regim de protecţie şi gospodărire. (art. 7 LANP)
Deţinătorii de terenuri proprietate publică, autorităţile administraţiei publice locale, sînt obligaţi să facă propuneri, la un interval de 3-5 ani, începînd cu anul 2000, în vederea luării sub protecţia statului a celor mai valoroase şi mai reprezentative ecosisteme, biotopuri şi monumente ale naturii de importanţă naţională şi locală.

Obiectele şi complexele din fondul ariilor protejate se folosesc pentru:
a) protecţia celor mai reprezentative arii naturale;
b) păstrarea genofondului;
c) conservarea biodiversităţii;
d) păstrarea aspectului natural al peisajului geografic;
e) efectuarea de cercetări ştiinţifice;
f) monitorizarea ariilor naturale protejate;
g) educarea ecologică, culturală, estetică şi recrearea cetăţenilor. (art. 8 LANP)
Toate proiectele şi programele de refacere ecologică şi de amenajare, de edificare administrativă şi socială, de construcţie a reţelelor de comunicaţii şi a altor obiective economice în ariile naturale protejate sînt supuse, de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, expertizei ecologice de stat.
Retragerea de terenuri din fondul ariilor protejate este strict interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea îşi pierd valoarea în urma calamităţilor naturale sau catastrofelor şi cînd nu mai pot fi restabilite. În astfel de situaţii, retragerea de terenuri din fondul ariilor protejate se face la propunerea Ministerului Ecologiei şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în temeiul unui act al Parlamentului. (art. 11 LANP)

1.3. FANP este supus unui regim special de administrare.
Regim de administrare a FANP – ansamblu unitar de măsuri de protecţie, ecologice şi tehnico-organizatorice care reglementează activitatea, desfăşurată în cadrul fondului, de conservare, optimizare şi dezvoltare raţională durabilă a reţelei de arii naturale protejate.
Rezervaţiile ştiinţifice, parcurile naţionale, rezervaţiile biosferei, grădinile botanice, grădinile dendrologice şi grădinile zoologice au statut de persoană juridică. (art. 19 LANP)
Terenurile şi bazinele acvatice din componenţa rezervaţiilor ştiinţifice, zonelor cu protecţie integrală ale parcurilor naţionale şi rezervaţiilor biosferei, grădinilor botanice şi dendrologice se sustrag din circuitul economic şi se transmit în folosinţă pe termen nelimitat instituţiilor corespunzătoare. În limitele parcurilor naţionale şi rezervaţiilor biosferei se pot afla terenuri şi bazine acvatice ale altor beneficiari sau proprietari. În acest caz, beneficiarii şi proprietarii sînt obligaţi să respecte restricţiile cu privire la protecţia mediului şi interdicţiile la genurile de activitate prevăzute de prezenta lege.
În cazul cînd în componenţa rezervaţiei ştiinţifice, parcului naţional şi a rezervaţiei biosferei se includ terenuri private, titularilor funciari li se propun terenuri similare sau o compensaţie bănească.
Ariile naturale protejate funcţionează în conformitate cu regulamentele-cadru.
Obiectele naturale (arbori seculari, izvoare etc.) care se află în aria naturală protejată şi care au un alt regim special de protecţie sînt supuse şi regimului de protecţie al ariei naturale respective. (art. 20 LANP)
În cazul în care rezervaţia ştiinţifică, parcul naţional şi rezervaţia biosferei sînt administrate de o altă autoritate a administraţiei publice centrale decît Ministerul Ecologiei, ele prezintă acesteia dări de seamă informative şi detaliate, precum şi “Analele naturii” pe care le editează. Deţinătorii de alte obiecte şi complexe din fondul ariilor protejate prezintă anual informaţii despre starea ariilor naturale respective şi despre activitatea desfăşurată în ele. (art. 21 LANP)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships