MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE
Domnule Presedinte,
Subscrisa societate comerciala …………………….. cu sediul social în ………………. înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului  …………… la data de …………………………
prin reprezentantul  dl/d-na ………………………… chemam în judecata societatea comerciala………………………… cu sediul social în ………………………… pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care :
– sa obligati societatea pârâta la plata sumei de ………………………… lei catre societatea noastra, reprezentând plata nedatorata;
– sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata.
Motivele actiunii sunt urmatoarele :
În fapt, la data de ………………………… societatea noastra a platit din eroare suma de ……… în contul societatii pârâte cont nr. ………….
Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte, între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ……….. din ……..
Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de ………. lei, reprezentând plata nedatorata.
Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte, martori si interogatoriul societatii pârâte.
În drept, ne întemeiem actiunea pe prevederile art. 992 Cod civil.
Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare, dintre care, un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.
Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.
Societatea comerciala …………………………
reprezentata de dl/dna …………………………
Semnatura reprezentantului …………………….
Domnului presedinte al ………………………………………….………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships