Pentru aşi moderniza, retehnologiza şi dezvolta producţia agenţii economici au nevoie de capital. Pentru aşi mări capitalul firmele dispun de următoarele posibilităţi: redistribuirea integrală a profitului obţinut din activităţile econbomice desfăşurate anterior; apelarea la credite(împrumuturi) bancare; emisia de acţiuni; emisia de obligaţiuni. În legătură cu aceste operaţiunni, apare noţiunea sau categoria economică de piaţa capitalului sau piaţa financiară.
Piaţa financiară(piaţa capitalului) reprezintă un plasament de resurse băneşti pentru obţinerea unor venituri viitoare sau pentru o completare a finanţării activităţii. Piaţa financiară este locul de întîlnire între nevoile de resurse băneşti ale întreprinzătorilor ăi disponibilităţile băneşti ale menajelor, ale gospodariilor de familie, ea mijloceşte plasamentele economiilor populaţiei şi ale societăţiilor de asigurări în fîrtii de valoare pe termen lungemise de societăţile comerciale pe acţiuni şi de administraţiile publice, ca instrument de finanţare externă.
Obiectul pieţii financiare este schimbarea banilor cash contra diferitelor creanţe pe termen scurt şi lung, adică cumpărarea unor titluri ce atestă participarea deţunărorului lor la activele şi beneficiile( viitoare)ale societăţii comerciale.
O altă manieră de abordare a obiectului acestei pieţe porneşte de la conceptul de active şi clasificarea lor. Active sunt sunt bunuri care au capacitatea de a genera fluxuri de venituri în viitor. Activele se clasifică în fizice şi financiare. Activele financiare sunt depozitele monetare ăi semimonetare, inclusiv din hîrtiile de valoare pe termen scurt şi lung.
Hîrtiile de valoare se clasifică după orizontul de timp al valabilităţii lor în:
# hîrtii de valoare pe termen scurt- sunt efectuate plasamente mai mici de un an
# hîrtii de valoare pe termen lung se constituie din acele active financiare care mijlocesc finanţări externe şi asigură plasamente mai mari de un an(acţiunile şi obligaţiunile)
Acţiunile fac parte din categoria titlurilor de valoare şi sunt titluri de proprietate caredovedesc participarea deţinătorilor lor la capitalul social al firmei, care a emis titlurile respective. Anual acţionarul primeşte un venit variabil numit divident. Principalele elemente de idintificare a unei acţiunisunt: 1. firma emitentă 2. valoarea nominală 3. seria ăi data emiterii 4. numele acţionarului (dacă acţiunea este nominală).
Din punct de vedere al identificării acţionarului, acţiunile pot fi: acţiuni nominative, care cuprind numele, prenumele şi alte date de identificare a acţionarului; acţiuni la purtător, nu au înscris pe ele numele persoanei, toate drepturile conferite de acţiune revenind celui care o deţuine legal.
Drepturile care le ofera acţiunile proprietarilor săi sunt:
1. dreptul de a primi divident
2. fiece acţiune asigură un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor firmei;
3. derptul de a alege şi a fi ales în organile de conducere a firmei;
4. dreptul de a fi informat despre gestiune şi situaţiei economico-financiare a firmei
Obligaţiunea este un titlu de credit pe termen lung (un înprumut pe termen lung), emitentul obligaţiunii fiind debitorul (firma care are nevoie de credit), iar deţinătorul obligaţiunii fiind creditorul(persoane fizice sau juridice care cumpără obligaţiuni). Obligaţiunea are o valoare nominală, o sumă de bani cu care firma emitentă este creditată de către cumpărătorul obligaţiunii. Fiecare obligaţiune are o valoare de rambursare, ea reprezintă o promisiune legală luată de firma emitentă, ca la un anumit termen, numit scadenţă, să restituie suma împrumutată deţinătorului de obligaţiune. Venitul anual (uneori trimestrial sau semestrial) platit deţinătorului de obligaţiuni(creditor firmei), poartă denumire de cuponul obligaţiunii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships